کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 WAT-01 طراحی و محاسبات خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهری به کمک نرم افزار WATERGEM 24 تماس بگیرید 02632567441
WAT-02 طراحی و محاسبات شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب به کمک نرم افزار SEWERGEMS 24 تماس بگیرید 02632567441
WAT-03 نقشه کشی ساختمان به کمک نرم افزار AUTO CAD 2D 30 تماس بگیرید 02632567441
WAT-04 شبیه سازی سیستم های هیدرولوژیک حوزه های آبخیز به کمک نرم افزار HEC-HMS 24 تماس بگیرید 02632567441
WAT-05 محاسبات هیدرولیک رودخانه به کمک نرم افزار HEC-RAS 30 تماس بگیرید 02632567441
WAT-06 محاسبات هیدرولیک رودخانه به کمک نرم افزار MIKE 11 (مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
WAT-07 محاسبات هیدرولیک رودخانه به کمک نرم افزار MIKE 11 (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
WAT-08 تحلیل شبکه های آبرسانی به کمک نرم افزارBentley Water Cad 24 تماس بگیرید 02632567441
WAT-09 طراحی و تحلیل شبکه های جمع آوری فاضلابBentley Sewer Cad 24 تماس بگیرید 02632567441
WAT-10 آشنایی با استانداردها و مقررات آب و فاضلاب 30 تماس بگیرید 02632567441
WAT-11 آشنایی با اصول تصفیه فاضلاب 20 تماس بگیرید 02632567441
WAT-12 آشنایی با پروژه های لوله گذاری، شبکه و خطوط انتقال آب 24 تماس بگیرید 02632567441
WAT-13 آشنایی با تجهیزات ایمنی و بهداشتی در تاسیسات آب و فاضلاب 20 تماس بگیرید 02632567441
WAT-14 آشنایی با حفر چاه 12 تماس بگیرید 02632567441
WAT-15 آشنایی با حفظ حریم چاه 18 تماس بگیرید 02632567441
WAT-16 آشنایی با شاخص های مصرف بهینه 18 تماس بگیرید 02632567441
WAT-17 آشنایی با شبکه دفع بهداشتی فاضلاب و تجهیزات آن 12 تماس بگیرید 02632567441
WAT-18 آشنایی با شبکه و تاسیسات آبرسانی 12 تماس بگیرید 02632567441
WAT-19 آشنایی با شبکه و تاسیسات فاضلاب 30 تماس بگیرید 02632567441
WAT-20 آشنایی با عیوب ایستگاه های پمپاژ 26 تماس بگیرید 02632567441