مدل‌سازی مخزن تنها یک علم مهندسی یا یک علم مربوط به زمین‌شناسی (Geosciences) نیست بلکه یک مدل‌ جامع است و حاصل متصل شدن دو علم مهندسی و زمین‌شناسی ست. مدل جامع مخزن نیاز به دانش زمین‌شناسی، خصوصیات سنگ و سیال، جریان سیالات درون آن ‌(Fluid Flow)، مکانیسم برداشت، حفاری و تکمیل چاه و … دارد. درمدل زمین‌شناسی از داده‌های مغزه (core) ، چاه پیمایی، لرزه‌نگاری، اطلاعات کانی‌شناسی، شناخت محیط رسوب‌گذاری و هم‌چنین فرآیندهایی که رسوبات، بعد از رسوب‌گذاری متحمل می شوند(diagenesis) (مانند حفاری های موجودات کف دریا،اکسیده شدن رسوبات و… )، استفاده می‌شود. 

معرفی دوره

مدل‌سازی مخزن تنها یک علم مهندسی یا یک علم مربوط به زمین‌شناسی (Geosciences) نیست بلکه یک مدل‌ جامع است و حاصل متصل شدن دو علم مهندسی و زمین‌شناسی ست. مدل جامع مخزن نیاز به دانش زمین‌شناسی، خصوصیات سنگ و سیال، جریان سیالات درون آن ‌(Fluid Flow)، مکانیسم برداشت، حفاری و تکمیل چاه و … دارد. درمدل زمین‌شناسی از داده‌های مغزه (core) ، چاه پیمایی، لرزه‌نگاری، اطلاعات کانی‌شناسی، شناخت محیط رسوب‌گذاری و هم‌چنین فرآیندهایی که رسوبات، بعد از رسوب‌گذاری متحمل می شوند(diagenesis) (مانند حفاری های موجودات کف دریا،اکسیده شدن رسوبات و… )، استفاده می‌شود. امروزه اطلاعات به‌دست آمده از لرزه‌نگاری سه‌بعدی اطلاعات دقیق‌تری به‌دست می‌دهد که در شناخت منابع نفتی کمک شایان توجهی است. اطلاعات لرزه‌نگاری با استفاده از گیرنده‌های امواج صوتی و یا مغناطیسی به‌دست می‌آید. این گیرنده‌ها مدت زمان حرکت امواج از مبدأ (فرستنده) را تا برخورد به موانع و برگشت به گیرنده‌ اندازه‌گیری می‌نماید. زمان رفت و برگشت امواج بسته به نوع و جنس مانعی دارد که امواج به آن برخورد نموده است. با جابه‌جائی فرستنده امواج و گیرنده‌ها، آزمایش تا حد مورد نیاز ادامه می‌یابد تا نتیجه مطلوب به‌دست آید.

اهداف دوره

چگونگی بیان پارامترهای تحت الارضی بوسیله اطلاعات لرزه نگاری ازقبیل ساختارنسبی سنگ شناسی وموادپرکننده محیط متخلخل –چگونگی جمع آوری اطلاعات لرزه نگاری وپردازش آنها جهت بدست آوردن تصاویرسه بعدی-محدودیت های ذاتی دردقت افقی وعمودی داده های لرزه نگاری

محتوای دوره

   > انتشار موج و طبیعت اطلاعات لرزه‌نگاری چیست؟

   > چگونگی بیان پارامترهای تحت‌الارضی بوسیله اطلاعات لرزه‌نگاری از قبیل ساختار نسبی سنگ‌شناسی و مواد پرکننده محیط متخلخل

   > چگونگی جمع‌آوری اطلاعات لرزه‌نگاری و پردازش آن‌ها جهت بدست آوردن تصاویر سه بعدی

   > محدودیت‌های ذاتی در دقت افقی و عمودی داده‌های لرزه‌نگاری

   > نحوه استفاده از اطلاعات لرزه‌نگاری در تعریف پارامترهای مخزن و نحوه ارتباط آن‌ها با توسعه مخزن

   > راه‌های مختلف رسیدن به تصاویر لرزه‌نگاری و چگونگی ارتباط مدل‌های سرعت با آن‌ها

   > چگونگی کمک گرفتن از تکنولوژی‌های جدید از قبیل لرزه‌نگاری وارونه در تعریف خواص سنگ‌ها

   > یشرفت‌های اخیر در نحوه جستجو پردازش و تفسیر داده‌های لرزه‌نگاری

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

350000 تومان