گل‌ پایه آبی، متداول‌ترین نوع سیال حفاری است که خود به دو دسته پخش شده و پخش نشده تقسيم می‌شود. گل حفاری با پايه آب شامل خاك بنتونيت (gel) با افزودنی‌هايی مانند سولفات باريم (باريت) كلسيم كربنات (چالك ) يا هماتيت می‌باشد. تغليظ‌‌كننده‌های گوناگوني براي تاثير بر ويسكوزيته سيال مانند صمغ زنتان، صمغ گوار، كربوكسی متيل سلولز، سلولز چند آنيونی(PAC) و نشاسته استفاده می‌شوند…

معرفی دوره

گل‌ پایه آبی، متداول‌ترین نوع سیال حفاری است که خود به دو دسته پخش شده و پخش نشده تقسيم می‌شود. گل حفاری با پايه آب شامل خاك بنتونيت (gel) با افزودنی‌هايی مانند سولفات باريم (باريت) كلسيم كربنات (چالك ) يا هماتيت می‌باشد. تغليظ‌‌كننده‌های گوناگوني براي تاثير بر ويسكوزيته سيال مانند صمغ زنتان، صمغ گوار، كربوكسی متيل سلولز، سلولز چند آنيونی(PAC) و نشاسته استفاده می‌شوند. ضد انعقادها براي كاهش ويسكوزيته گل‌های پايه رسی استفاده می‌گردند که از نمونه‌های اين مواد می‌توان به پلی‌الكتروليت‌های آنيونی اشاره كرد. گل قرمز به مخلوط با پايه كوبراچو اشاره دارد که در دهه‌های 1940 و 1950 معمول بود. اما با پيدايش ليگنوسولفونات از رده خارج شد. برخی منابع، گل های پایه آبی را به دسته‌های ریزتری تقسیم کرده‌اند. اين گل حاوی روغن یا هیدروکربن سنتزی به عنوان فاز داخلی است. گل‌های امولسیون اولیه از دیزل یا نفت خام پخش شده در گل‌های پایه آبی قلیایی تشکیل شده بودند. امروزه مایعات سنتزی جایگزین نفت در گل‌های امولسیونی شده اند. گل‌های پایه آبی حاوی مایعات سنتزی معینی هستند که از لحاظ زیست محیطی بی‌خطرند.

اهداف دوره

آشنایی با آلوده کننده‌ها و چگونگی رفع مشکلات ناشی از آنها

محتوای دوره

   > آلودگی ناشی از اضافه شدن مواد جامد نامطلوب به سیال حفاری

   > آلودگی ناشی از ورود ذرات انهیدرایت و ژیپسم

   > آلودگی ناشی از حفاری سیمان

   > آلودگی ناشی از ورود یون‌های کربنات و بی کربنات

   > آلودگی ناشی از ورود گاز سولفید هیدروژن

   > آلودگی ناشی از ورود گازهای دی اکسیدکربن و اکسیژن

   > آلودگی ناشی از حفاری سازندهای نمکی

شرایط شرکت کنندگان

پیش نیاز: گذراندن دوره مقدماتی و متوسطه

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

380000 تومان