نرم‌افزار SCAL از پكيج ECLIPSE در واقع براي تبديل داده‌هاي تراوايي نسبي و فشار مويينگي آزمايشگاهي به فايل‌هاي مورد استفاده در شبيه‌سازها توسعه يافت. در اين دوره روش استفاده از اين نرم‌افزار و قابليت‌هاي آن مورد بحث قرار مي‌گيرند.

توانایی تبديل داده‌هاي تراوايي نسبي و فشار مويينگي آزمايشگاهي به فايل‌هاي مورد استفاده در شبيه‌سازها

اهداف دوره

توانایی تبديل داده‌هاي تراوايي نسبي و فشار مويينگي آزمايشگاهي به فايل‌هاي مورد استفاده در شبيه‌سازها

محتوای دوره

   > مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل هسته و اشباع جداول و Keywords”Combinations

   >وارد کردن  داده های آزمایشی به نرم افزار SCAL و ویرایش داده ها

   >اعتبار سنجی داده ها آزمایشی Type text or a website address or translate a document

   >lDid you mean: Normalizing averaging and grouping of KR and pc curves

   >میانگین نرمال و گروه بندی KR و منحنی کامپیوتر

   >End –point Scaling Using SCAL

   >ادغام سوابق و ساخت فایل های خروجی به ECLIPSE

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

850000 تومان