نرم‌افزار pipesim یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارها برای بررسی عملکرد تولیدی چاه و بهینه نمودن تولید است. آن چه این نرم‌افزار را به ابزاری قدرتمند در مهندسی حفاری نفت تبدیل کرده، معادلات گوناگون چند فازی، امکان شبیه‌سازی روش‌های فرازآوری مصنوعی و استفاده از پمپ‌های درون چاهی است. در دوره پیش رو، تلاش بر این است تا شما را با مزیت‌ها و عملکردهای این نرم‌افزار آشنا کنیم. از جمله مزیت‌های این نرم‌افزار این است که با استفاده از چندین متغیر، در هر نقطه‌ای از سیستم هیدرولیک، تجزیه و تحلیل جامع‌نگرانه‌ای به شما ارائه می‌دهد. دیگر مزیت قابل ذکر، این است که با این نرم‌افزار می‌توان انواع روش‌های فرازآوری مصنوعی را طراحی کرد و همچنین طراحی نوین، و تجزیه و تحلیل عمودی، افقی و چند جانبه‌ای از چاه ارائه کرد. با توجه به کاربرد بالا و قدرت زیاد نرم‌افزار pipesim در بررسی عملکرد تولیدی چاه و تلاش برای بهینه‌سازی تولید، آشنایی با این نرم‌افزار ضروری به نظر می‌رسد. 

معرفی دوره

نرم‌افزار pipesim یکی از پرکاربردترین نرم‌افزارها برای بررسی عملکرد تولیدی چاه و بهینه نمودن تولید است. آن چه این نرم‌افزار را به ابزاری قدرتمند در مهندسی حفاری نفت تبدیل کرده، معادلات گوناگون چند فازی، امکان شبیه‌سازی روش‌های فرازآوری مصنوعی و استفاده از پمپ‌های درون چاهی است. در دوره پیش رو، تلاش بر این است تا شما را با مزیت‌ها و عملکردهای این نرم‌افزار آشنا کنیم. از جمله مزیت‌های این نرم‌افزار این است که با استفاده از چندین متغیر، در هر نقطه‌ای از سیستم هیدرولیک، تجزیه و تحلیل جامع‌نگرانه‌ای به شما ارائه می‌دهد. دیگر مزیت قابل ذکر، این است که با این نرم‌افزار می‌توان انواع روش‌های فرازآوری مصنوعی را طراحی کرد و همچنین طراحی نوین، و تجزیه و تحلیل عمودی، افقی و چند جانبه‌ای از چاه ارائه کرد. با توجه به کاربرد بالا و قدرت زیاد نرم‌افزار pipesim در بررسی عملکرد تولیدی چاه و تلاش برای بهینه‌سازی تولید، آشنایی با این نرم‌افزار ضروری به نظر می‌رسد.  

اهداف دوره

بررسی عملکرد تولیدی چاه، مدل‌های مختلف تکمیل چاه، استفاده از مدل‌های نفت سیاه و ترکیبی و امکان شبيه‌سازی روشهای فرازآوری مصنوعی ..

محتوای دوره

   > تعيين فشار ابتدای خط به ازاء يک دبی مشخص

   > تعيين دمای سيال خروجی از خط

   > شبيه سازی ستون چاه توليدی نفت و گاز

   > سايز كردن Tubing درون چاهی

   > مشخص كردن سرعت خوردگی در خطوط لوله نفت و گاز و ستون چاه

   > مدلسازی شبكه خطوط لوله

   > شبيه سازی GAS LIFT در ستون چاه

   > مشخص كردن نقطه عملكرد چاه و تعيين فشار كف چاهی

   > تعيين inflow performance relationship

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

800000 تومان