مجموعه ای مدون با نام ASME B31 که این کد ها تلفیقی ازاستانداردهای ASME و ANSI می باشند.به عنوان مثال ASME B31.3 ویژه طراحی لوله کشی فرآیندی و مرجع اصلي در صنعت لوله كشي فرايندي در واحد هاي پتروشيمي مي باشد. این سری شامل استانداردهای زیر می باشد: ASME B31.1،ASME B31.2،ASME B31.3،ASME B31.4،ASME B31.5،ASME B31.8،ASME B31.9،ASME B31.11

معرفی دوره

مجموعه ای مدون با نام ASME B31 که این کد ها تلفیقی ازاستانداردهای ASME و ANSI می باشند.به عنوان مثال ASME B31.3 ویژه طراحی لوله کشی فرآیندی و مرجع اصلي در صنعت لوله كشي فرايندي در واحد هاي پتروشيمي مي باشد. این سری شامل استانداردهای زیر می باشد: ASME B31.1،ASME B31.2،ASME B31.3،ASME B31.4،ASME B31.5،ASME B31.8،ASME B31.9،ASME B31.11

اهداف دوره

آشنایی با استاندارد ASME سری B31

محتوای دوره

   >محدوده

   >الزامات ویژه

   >طراحی

   >ساخت

   >آزمون مورد نیاز

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مکانیک، نفت، متالوژی و سایر علاقه مندان

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان