نقشه‌برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم، توأم نموده و بوسيله آن قطعاتي از سطح زمين را با کليه عوارض آن در روي صفحه افقي نمايش مي دهد. پيشرفت علوم و نياز جامعه بشري به بهره‌گيري از منابع زيرزميني، زميني، دريايي و هوايي سبب پيشرفت و توسعه علم نقشه‌برداري شده است .در دهه‌ي اخير با ورود کامپيوتر و ماهواره به عرصه‌ي نقشه‌برداري، اين علم در آستانه رشد و تحولي عظيم قرار گرفته است، به نحوي که انجام هر نوع فعاليت در زمينه‌‌هاي عمراني، اقتصادي، کشاورزي و نظامي بي نياز از علوم نقشه‌برداري نيست.

معرفی دوره

نقشه‌برداري علمي است که رياضيات عملي را با فنون اندازه گيري و هنر ترسيم، توأم نموده و بوسيله آن قطعاتي از سطح زمين را با کليه عوارض آن در روي صفحه افقي نمايش مي دهد. پيشرفت علوم و نياز جامعه بشري به بهره‌گيري از منابع زيرزميني، زميني، دريايي و هوايي سبب پيشرفت و توسعه علم نقشه‌برداري شده است .در دهه‌ي اخير با ورود کامپيوتر و ماهواره به عرصه‌ي نقشه‌برداري، اين علم در آستانه رشد و تحولي عظيم قرار گرفته است، به نحوي که انجام هر نوع فعاليت در زمينه‌‌هاي عمراني، اقتصادي، کشاورزي و نظامي بي نياز از علوم نقشه‌برداري نيست. دوره اصول و مبانی نقشه برداری زمینی مهارت های لازم را براي تهيه نقشه، تهيه‌ی پروفيل‌هاي طولي و عرضي، ترازيابي، برداشت و پياده کردن نقاط، کار با نرم‌افزارهاي نقشه‌برداري، نحوه‌ی انجام محاسبات مربوط به عمليات و کار با دوربين‌ها و تجهيزات پيشرفته‌ی نقشه‌برداري و …. را برای هنرجویان فراهم می کند.

اهداف دوره

آشنايي شركت كنندگان با اصول نقشه برداري و توانايي در زمينه تهيه نقشه(نقشه هاي پلانيمتري و توپوگرافي) به روش مستقيم زميني و توانايي كار با دستگاه هاي مختلف نقشه برداري

محتوای دوره

> كليات نقشه برداري ( اهميت و موارد استفاده نقشه برداري، انواع نقشه برداري، مقياس نقشه، انواع نقشه از نظر مقياس، علايم قراردادي نقشه)

> مساحي(تعريف، اخراج عمود بر يك امتداد، امتدادگذاري، اندازه گيري فاصله دو نقطه اي كه در دو طرف يك مانع قرار دارند، اندازه گيري زاويه به وسيله متر، برداشت مسطحاتي با وسايل ساده نقشه برداري، برداشت به وسيله تجزيه زمين به مثلث، خط هادي، برداشت توسط يك يا چند خط هادي)

> ترازيابي( تعريف ترازيابي، انواع ترازيابي، ترازيابي مستقيم، ساختمان ترازياب، سطح مبناي ارتفاعي، بررسي خطاهاي ترازيابي، كنترل عمليات ترازيابي)

> اندازه گيري فاصله ( اندازه گيري فاصله به طريقه مستقيم، اصول متركشي، متركشي در زمين هاي شيب دار و ناهموار، خطاهاي متركشي، اندازه گيري فاصله به طريقه غير مستقيم، روش استاديمتري)

> اندازه گيري زاويه ( واحد هاي اندازه گيري زاويه، روش هاي اندازه گيري زاويه، ساختمان زاويه ياب، روش هاي مختلف اندازه گيري زاويه با تئودوليت، خطاهاي اندازه گيري زاويه)

> برداشت ( تعريف نقشه توپوگرافي، منحني ميزان، سيستم مختصات قائم الزاويه، سيستم مختصات قطبي، تعريف ژيزمان يك امتداد، انتقال ژيزمان از يك امتداد به امتداد ديگر،  مراحل برداشت:۱- شناسائي و ايجاد ايستگاه هاي نقشه برداري ۲- اندازه گيري زاويه و طول اضلاع پيمايش ۳- ترازيابي بين ايستگاه هاي پيمايش ۳- اندازه گيري ژيزمان يك امتداد ۴- برداشت جزئيات)

> محاسبات و ترسيم ( تكميل فرم پيمايش، محاسبات ترازيابي، محاسبات برگ برداشت تاكئومتري، ترسيم روي كاغذ، انترپولاسيون و ترسيم منحني ميزان)

> پياده كردن طرح بر روي زمين ( كاربرد در ايجاد شهرك هاي جديد و عمليات مسير)

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران و معماری و مهندسان نقشه بردار

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان