مرکز_آموزشی_علوم_فنون_نوین_پارسیان_نمونه_گواهینامه

این گواهینامه به استناد مجوزهای قانونی اخذ شده و همچنین تایید  صلاحیت های صورت پذیرفته از نهادها و سازمان های معتبر ذیل مورد تایید این مرکز می باشد.  

مجتمع_آموزشی_علوم_و_فنون_نوین_پارسیان_اعتبارنامه