ردیف عنوان  دانلود
1 استاندارد آموزش شایستگى عارضه یابی واحدهاي صنفی دانلود
2 استاندارد آموزش شایستگی ارزيابي اسناد بیمه اي دانلود
3 استاندارد آموزش شایستگی ارزیابی و خود ارزیابی مالی براساس مدل تعالی کیفیت دانلود
4 استاندارد آموزش شایستگى بهره وری  واحدهاي صنفی دانلود
5 استاندارد آموزش شایستگی بررسی جایگاه مهارت آموزي در اقتصاد مقاومتی دانلود
6 استاندارد آموزش شغل بازاریاب بیمه دانلود
7 ستاندارد آموزش شغل بازارياب دانلود
8 استاندارد آموزش شایستگی اقتصاد سنجی کاربردي دانلود
9 استاندارد آموزش شغل حسابدار مالیاتي دانلود
10 استاندارد آموزش شغل حسابدار صنعتی درجه1 دانلود
11 استاندارد آموزش شایستگی حسابداری دولتی دانلود
12 استاندارد آموزش شایستگی حسابداری بارویکرد بانکی دانلود
13 استاندارد آموزش شایستگی حسابداري واحد هاي صنفی 1 دانلود
14 استاندارد آموزش شایستگی حسابداري واحد هاي صنفی 2 دانلود
15 استاندارد آموزش شغل حسابرس ارشد دانلود
16 استاندارد آموزش شایستگی حسابرسی عملیاتی( سطح مقدماتی) دانلود
17 استاندارد آموزش شایستگی کارآفرینی SYB دانلود
18 استاندارد آموزش شایستگى بازاریاب شبکه ای دانلود
19 استاندارد آموزش شایستگی اقتصاد سنجی کاربردي دانلود
20 استاندارد آموزش شایستگی کارآفرینی در شرکت هاي دانش بنیان دانلود
21 استاندارد آموزش شغل کاربر امور بانکي دانلود
22 شغل استاندارد آموزش کارگذار دفاتر خذمات بانکي روستايي دانلود
23 استاندارد آموزش شغل کارمند امور خرید داخلی دانلود
24 استاندارد آموزش شغل کارپرداز دانلود
25 استاندارد آموزش شغل کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي اشخاص دانلود
26 استاندارد آموزش شغل کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي آتش سوزي دانلود
27 استاندارد آموزش شغل کارشناس ارزیابی خسارت بیمه خودرو دانلود
28 استاندارد آموزش شغل کارشناس ارزیابی بیمه هاي اشخاص دانلود
29 استاندارد آموزش شغل کارشناس ارزیابی خسارت بیمه هاي باربري دانلود
30 استاندارد آموزش شغل مامور خرید دانلود
31 استاندارد آموزش شغل مدير آموزش الكترونيكي دانلود
32 استاندارد آموزش شغل مسئول استعلامات و مناقصات دانلود
33 استاندارد آموزش شغل مسئول فروش دانلود
34 استاندارد آموزش شغل مسئول قراردادها دانلود
35 استاندارد آموزش شغل مسئول خريد خارجي دانلود
36 استاندارد آموزش شغل مسئول صادرات و واردات دانلود
37 استاندارد آموزش شغل مسئول سفارشات خارجی دانلود
38 استاندارد آموزش شغل مدیر ارشد کسب و کار MBA دانلود
39 استاندارد آموزش شغل معاون حسابرس(داخلی) دانلود
40 استاندارد آموزش شغل مدیر بازاریابی بین المللی دانلود
41 استاندارد آموزش شایستگی بررسی وظایف سازمانها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی دانلود
42 استاندارد آموزش شغل مدير بازاريابي و فروش دانلود
43 استاندارد آموزش شغل مدیر فروشگاه دانلود
44 استاندارد آموزش شغل مدیر گالري (عمومی) دانلود
45 استاندارد آموزش شغل مدیر حسابداري فروش دانلود
46 ستاندارد آموزش شغل مدیر حسابرسی دانلود
47 استاندارد آموزش شغل مدیر کسب و کار الکترونیکی دانلود
48 استاندارد آموزش شغل مدير مهد کودک دانلود
49 استاندارد آموزش شغل مدیر مالی دانلود
50 استاندارد آموزش شایستگى مذيريت ارتباط با مشتري (CRM) دانلود
51 استاندارد آموزش شایستگى مدير تبلیغات و بازاريابي درجه 1 دانلود
52 استاندارد آموزش شایستگی مديريت برند دانلود
53 استاندارد آموزش شایستگی مديريت فروشگاههاي زنجیره اي دانلود
54 استاندارد آموزش شایستگى مدیریت قراردادها دانلود
55 استاندارد آموزش شایستگی مهندسي فروش دانلود
56 استاندارد آموزش شغل معامله گر بورس هاي کالایی دانلود
57 ستاندارد آموزش شغل معامله گر بورس اوراق بهادار دانلود
58 استاندارد آموزش شغل مشاور ارشد تجاري سازي فناوري و نوآوري دانلود
59 استاندارد آموزش شغل مشاور مالیات بر ارزش افزوده دانلود
60 استاندارد آموزش شغل متصدي صدور بیمه هاي مسئولیت دانلود
61 استاندارد آموزش شغل نماینده فروش بیمه دانلود
62 استاندارد آموزش شغل مسئول سفارشات دانلود
63 استاندارد آموزش شایستگی بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی و اشتغال دانلود
64 استاندارد آموزش شغل رئیس تذارکات دانلود
65 استاندارد آموزش شایستگی بررسی روش ها و ابزارهاي متداول در مبارزه با پولشویی دانلود
66 استاندارد آموزش شایستگی ثبت شرکت دانلود
67 استاندارد آموزش شغل سرپرست ترخیص کالا دانلود
68 استاندارد آموزش شغل سرپرست ترخیص محصول دانلود
69 استاندارد آموزش شایستگی شناسایی اصول بازار سرمایه دانلود
70 استاندارد آموزش شایستگی شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی دانلود
71 استاندارد آموزش شایستگی شناسایی اصول اقتصاد مقاومتی دانلود
72 استاندارد آموزش شایستگی شناسایی اصول نوآوري باز در کسب وکارهاي نوآورانه دانلود
73 استاندارد آموزش شغل تحلیلگر بازارهاي مالی بین المللی دانلود
74 استاندارد آموزش شایستگی تحلیلگري بنیادي (فاندامنتال) دانلود
75 استاندارد آموزش شغل تحلیل گر بورس اوراق بهادار دانلود
76 استاندارد آموزش شغل تحلیلگر تکنیکال بورس دانلود
77 استاندارد آموزش شغل ترخیص کار گمرکات دانلود
78 استاندارد آموزش شایستگی تشکیل شرکتهاي تعاوني نوع جديد دانلود
79 استاندارد آموزش شایستگی تشریفات اخذ کارت بازرگانی دانلود