این نرم افزار اثر بخشی یک پروژه را  با توجه به نوع آن (صنعتی، معدنی، توریسم، محیط زیست و …) از بعد اقتصادی براساس استانداردهای  جهانی مورد بررسی  قرار می دهد. یکی از اصلی ترین نیازهای فرآیند تصمیم سازی برای تعریف یک پروژه یا عملیاتی سازی ایده های تجاری، ارزیابی و تحلیل توجیه پذیر بودن آن پروژه یا ایده می باشد. کشف و شناسایی نقاط ضعف و قوت یک مورد تجاری که می تواند به تعریف یک پروژه و در نهایت تولید کالا یا ارائه سرویسی منجر گردد،

معرفی دوره

این نرم افزار اثر بخشی یک پروژه را  با توجه به نوع آن (صنعتی، معدنی، توریسم، محیط زیست و …) از بعد اقتصادی براساس استانداردهای  جهانی مورد بررسی  قرار می دهد. یکی از اصلی ترین نیازهای فرآیند تصمیم سازی برای تعریف یک پروژه یا عملیاتی سازی ایده های تجاری، ارزیابی و تحلیل توجیه پذیر بودن آن پروژه یا ایده می باشد. کشف و شناسایی نقاط ضعف و قوت یک مورد تجاری که می تواند به تعریف یک پروژه و در نهایت تولید کالا یا ارائه سرویسی منجر گردد، از طریق امکان سنجی آن مورد مقدور است. چرا که تدوین برنامه مطالعه امکانسنجی اطلاعاتی مهم و حیاتی در خصوص ریسک عملیاتی سازی ایده تجاری، فرآیند فنی و تکنیکی آن، مدل کلی کسب و کار و مهمتر از همه معیار های مالی و زمانی آن مورد تجاری را بدست می دهد. اما تدوین یک گزارش امکانسنجی (یا همان طرح توجیهی) استاندارد چگونه انجام می پذیرد؟ قالب کلی و انواع تخصصی این گزارش چگونه می باشد؟ داده های ورودی، نحوه پردازش، انجام محاسبات و در پایان، اطلاعات خروجی به چه شکلی می باشند؟

اهداف دوره

 • توانایی بررسی اثربخشی پروژه

محتوای دوره

  • انواع و محدوده مطالعات سرمایه گذاری
  • اولویت بندی نتایج برای ذینفعان و ذینفعان مطالعات امکان سنجی
  • مفاهیم بهره، ارزش زمانی پول و تعادل
  • انواع تصمیم گیری
  • دیاگرام جریان نقدی و نحوه تعریف افق برنامه ریزی (Planning Horizon)
  • چرخه عمر پروژه (ساخت) (Construction Phase) وچرخه عمر بهره بردار (Production Phase)
  • ارزش فعلی، ارزش آینده، سری یکنواخت و مفهوم حداقل نرخ جذب کننده قابل قبول
  • تکنیکهای مقایسه پروژه ها
  • دسته بندی هزینه ها و تقسیمات آن
  • قیمت تمام شده و نحوه محاسبه آن
  •  وارد کردن برنامه فروش (Sales Program)
  •  روشهای تامین مالی پروژه ها و تحلیل نتایج و گزارشات Comfar
  •    گزارشات مهم در Comfar و تحلیل حساسیت (Sensitivity Analysis) روی نتایج و گزارشات Comfar
  •   نحوه وارد کردن و اجرای یک پروژه اجرایی در Comfar و تحلیل نتایج آن.

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان صنایع و مدیریت پروزه

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

550000 تومان