در این دوره ابتدا به معرفي عيوب داخل لوله پرداخته و سپس ابزارهاي هوشمند رايج بازرسي كه در حين عمليات خطوط لوله نفت و گاز به كار ميروند بررسي ميشود. رايجترين و مناسبترين وسايل بازرسي پيگها (PIG) هستند كه در اين دوره پيگهاي هوشمند نشت شار مغناطيسي (MFL)، التراسونيك (UT) و ايمت (EMAT) هر كدام بررسي شده و اصول كاركرد و نحوه عملكرد آنها تشريح ميشود. در ادامه توانايي هر كدام در تشخيص عيوب مذكورمقايسه ميشود.

معرفی دوره

در این دوره ابتدا به معرفي عيوب داخل لوله پرداخته و سپس ابزارهاي هوشمند رايج بازرسي كه در حين عمليات خطوط لوله نفت و گاز به كار ميروند بررسي ميشود. رايجترين و مناسبترين وسايل بازرسي پيگها (PIG) هستند كه در اين دوره پيگهاي هوشمند نشت شار مغناطيسي (MFL)، التراسونيك (UT) و ايمت (EMAT) هر كدام بررسي شده و اصول كاركرد و نحوه عملكرد آنها تشريح ميشود. در ادامه توانايي هر كدام در تشخيص عيوب مذكورمقايسه ميشود و در انتها ضمن مقايسه كلي بر اساس نمودارهاي عملكرد تجربي آنها و تجارب بازرسيهاي انجام شده درداخل كشور، راهكارهايي كه منجر به بهكارگيري بهينه اين ابزارها در خطوط لوله نفت و گاز ميگردد ارائه ميشود.

اهداف دوره

آشنایی با بازرسی خطوط لوله و معرفي عيوب داخل لوله

محتوای دوره

   >کليات،مسير خطوط لوله،حمل و نقل – انبار کردن

   >زنگ زدائی،حفرکانال،ريسه کردن و خمكاری

   >جوشكاری،بازرسی جوشها

   >عايقكاری،لوله گذاري و خاکريزی

   >عبور از تقاطعها و موانع،نصب شيرآلات و اتصالات

   >سيستم حفاظت از زنگ،رنگ کاری

   >آزمايش خطوط لوله انتقال

   >اتصالات نهایی و راه اندازی

   >عمليات ساختمانی،مرتب و تميز کردن نهایی محوطه عمليات

   >متمم مشخصات فني

   >استاندارد API 1104

   >استاندارد IPS مرتبط با خطوط لوله

   >جدیدترین استاندارد ها، جزوات و مدارک فنی مرتبط با خطوط انتقال

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مکانیک، شیمی، مواد ومتالوژی و سایر علاقه مندان

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

350000 تومان