برای حصول از اطمينان کيفيت جوش و مطابقت آن با الزامات استانداردهای جوش ، بايد کليه عوامل جوشکاری در مراحل مختلف اجزاء، مورد بازرسی و کنترل دقيق قرار گيرند . بازرسی بايد طوری تنظيم شود که يافتن عيوب به پايان کار موکول نشود و در کليه مراحل اجراء از بوجود آمدن عيوب جوش جلوگيری شود و در صورت بروز عيوب ، علل آن تعيين و روشها و وسايل بر طرف نمودن آنها پيشنهاد گردد.

معرفی دوره

برای حصول از اطمينان کيفيت جوش و مطابقت آن با الزامات استانداردهای جوش ، بايد کليه عوامل جوشکاری در مراحل مختلف اجزاء، مورد بازرسی و کنترل دقيق قرار گيرند . بازرسی بايد طوری تنظيم شود که يافتن عيوب به پايان کار موکول نشود و در کليه مراحل اجراء از بوجود آمدن عيوب جوش جلوگيری شود و در صورت بروز عيوب ، علل آن تعيين و روشها و وسايل بر طرف نمودن آنها پيشنهاد گردد. استقرار دستگاه بازرسی در کارگاه ساخت از هزينه دوباره کاری ها کاسته و با کسب تجربه در مراحل اوليه هر نوع کار ، از پيش آمدن عيوب در مراحل بعدی يا کارهای مشابه جلوگيری می شود .(Aws D1.1 Sec.6&4)

اهداف دوره

آشنایی با بازرسی سازه های فلزی

محتوای دوره

   >اصول اولیه جوشکاری

   >مولد های انرژی در جوشکاری قوس الکتریکی

   >وسایل جوشکاری

   >انواع جوش و اتصالات

   >موقعیت های جوشکاری

   >انوع جوش شیاری و جوش گوشه

   >روش های انتخاب نوع جوش

   >انواع الکترود روکشدار

   >کلاس های الکترود های روکشدار

   >نامگذاری الکترود های روکشدار

   >خصوصیات الکترود های سری ۶۰xx

   >خصوصیات الکترود های سری ۷۰xx

   >انواع پاس در جوشکاری

   >عیوب جوش

   >بررسی هیدروژن و اثرات مخرب آن بر منطقه جوش

   >عملیات پیش گرمایش- مقدمات

   >عملیات پیش گرمایش – پیشرفته

   >رواداری های جوش (معیار های پذیرش و رد جوش)

اعوجاج

   >تعریف Q. C و Q.A در پروژه صنعتی

   >تعریف WPS و نحوه نوشتن آن، نحوه انجام آزمون جوشکاری -جوش گوشه، نحوه انجام آزمون جوشکاری -جوش شیاری، آزمون های مخرب

   >موقعیت های جوشکاری در خطوط لوله (پایپینگ)، استاندارد AWS D1.1

   >نشریه ۲۲۸ بازرسی سازه فلزی، الزامات و استاندارد های سازه های    فلزی،پیوست های مربوط به بازرسی سازه های فلزی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان تمامی رشته های فنی و مهندسی

مدت دوره

50 ساعت

قیمت دوره

650000 تومان