برای حصول از اطمينان کيفيت جوش و مطابقت آن با الزامات استانداردهای جوش ، بايد کليه عوامل جوشکاری در مراحل مختلف اجزاء، مورد بازرسی و کنترل دقيق قرار گيرند . بازرسی بايد طوری تنظيم شود که يافتن عيوب به پايان کار موکول نشود و در کليه مراحل اجراء از بوجود آمدن عيوب جوش جلوگيری شود و در صورت بروز عيوب ، علل آن تعيين و روشها و وسايل بر طرف نمودن آنها پيشنهاد گردد.

معرفی دوره

برای حصول از اطمينان کيفيت جوش و مطابقت آن با الزامات استانداردهای جوش ، بايد کليه عوامل جوشکاری در مراحل مختلف اجزاء، مورد بازرسی و کنترل دقيق قرار گيرند . بازرسی بايد طوری تنظيم شود که يافتن عيوب به پايان کار موکول نشود و در کليه مراحل اجراء از بوجود آمدن عيوب جوش جلوگيری شود و در صورت بروز عيوب ، علل آن تعيين و روشها و وسايل بر طرف نمودن آنها پيشنهاد گردد. استقرار دستگاه بازرسی در کارگاه ساخت از هزينه دوباره کاری ها کاسته و با کسب تجربه در مراحل اوليه هر نوع کار ، از پيش آمدن عيوب در مراحل بعدی يا کارهای مشابه جلوگيری می شود .(Aws D1.1 Sec.6&4)

اهداف دوره

آشنایی با بازرسی سازه های فلزی

محتوای دوره

   > اصول اولیه جوشکاری

   > مولد های انرژی در جوشکاری قوس الکتریکی

   > وسایل جوشکاری

   > انواع جوش و اتصالات

   > موقعیت های جوشکاری

   > انوع جوش شیاری و جوش گوشه

   > روش های انتخاب نوع جوش

   > انواع الکترود روکشدار

   > کلاس های الکترود های روکشدار

   > نامگذاری الکترود های روکشدار

   > خصوصیات الکترود های سری ۶۰xx

   > خصوصیات الکترود های سری ۷۰xx

   > انواع پاس در جوشکاری

   > عیوب جوش

   > بررسی هیدروژن و اثرات مخرب آن بر منطقه جوش

   > عملیات پیش گرمایش- مقدمات

   > عملیات پیش گرمایش – پیشرفته

   > رواداری های جوش (معیار های پذیرش و رد جوش)

   > اعوجاج

   > تعریف Q. C و Q.A در پروژه صنعتی

   > تعریف WPS و نحوه نوشتن آن، نحوه انجام آزمون جوشکاری -جوش گوشه، نحوه انجام آزمون جوشکاری -جوش شیاری، آزمون های مخرب

   > موقعیت های جوشکاری در خطوط لوله (پایپینگ)، استاندارد AWS D1.1

   > نشریه ۲۲۸ بازرسی سازه فلزی، الزامات و استاندارد های سازه های فلزی،پیوست های مربوط به بازرسی سازه های فلزی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان تمامی رشته های فنی و مهندسی

مدت دوره

50 ساعت

قیمت دوره

600000 تومان