هدف از بازرسي، بررسي شرايط فيزيكي از تجهيزات كه بتدريج پوسيده و از بين مي روند، مي باشد.لذا بايد با كسب اطلاعات قابل استفاده تجهيزات را تحت شرايط ايمن نگهداري نمود . مطابق با آخرين اطلاعات ثبت شده ،در خصوص خسارتهاي مالي كه در صنايع نفت اتفاق افتاده مشاهده مي نمائيد كه بيشترين در صد ايجاد خسارت مالي مربوط به سيستم لوله كشي مي باشد كه حدود 30 % است.

معرفی دوره

هدف از بازرسي، بررسي شرايط فيزيكي از تجهيزات كه بتدريج پوسيده و از بين مي روند، مي باشد.لذا بايد با كسب اطلاعات قابل استفاده تجهيزات را تحت شرايط ايمن نگهداري نمود . مطابق با آخرين اطلاعات ثبت شده ،در خصوص خسارتهاي مالي كه در صنايع نفت اتفاق افتاده مشاهده مي نمائيد كه بيشترين در صد ايجاد خسارت مالي مربوط به سيستم لوله كشي مي باشد كه حدود 30 % است. اين مطلب اهميت بازرسي سيستم لوله كشي را مشخص مي نمايد. نشتي يا خرابي در سيستم لوله كشي ممكن است عاملي براي يك آتش سوزي يا انفجار باشد. همچنين لوله ها ممكن است جرياناتي از محصولات پروسس، شامل مواد سمي يا موادنفتي ويا محصولات فرعي كه طي پروسس جمع مي شود را حمل نمايند كه نشتي ازهر كدام از اين لوله ها مي تواند خطراتي را براي پرسنل آن واحد ايجاد نمايد.

اهداف دوره

هدف از این دوره،راهنمائي بازرسان فني در خصوص بازرسي سيستم لوله كشي كه در سرويس بوده اند (In- service piping) مطابق كد API-570 مي باشد.

محتوای دوره

> انتشارات API: API 570 (بازرسی، تعمیر، تغییر و Rerating از در-خدمات سیستم های لوله کشی)

> RP 571 (آسیب مکانیزم)، RP 574 (روش بازرسی برای لوله کشی سیستم قطعات)

> RP 577 (بازرسی جوش و متالورژی)

> کدهای ASME: بخش پنجم (غیرمخرب آزمون)، بخش نهم (جوش)، B16.5 (لوله کشی فلنج و فلنج اتصالات)، و B31.3 (لوله کشی فرآیند)

> محاسبات برای بررسی اندازه گیری ضخامت، فواصل بازرسی، و لوله کشی تمامیت

> روش جوشکاری و ارزیابی صلاحیت بر اساس بخش ASME IX، B 31.3، و API 570

> روش آزمون غیر مخرب برای VT، RT، PT، MT، UT و بر اساس بخش ASME V

شرایط شرکت کنندگان

مهندسین مکانیک، شیمی، نفت و سایر رشته های مرتبط

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان