این دوره براساس سر فصل های استاندارد API 510 تدوین گردیده است و جهت آشنایی با نحوه بازرسی ظروف تحت فشار در حین سرویس، تعمیرات و تغییرات براساس استاندارد مربوطه می باشد.استانداردها یا کدهایی نظیر API 510 و API 570 برنامه هایی از پیش تعیین شده برای بازرسی دوره ای تجهیزات تشریح کرده اند لیکن در کنار این استانداردها می توان برای تهیه یک برنامه بازرسی موثر و کارآمد روشهای دیگری را همچون API 580 که بر اساس آنالیز ریسک است، بکار گرفت.

معرفی دوره

این دوره براساس سر فصل های استاندارد API 510 تدوین گردیده است و جهت آشنایی با نحوه بازرسی ظروف تحت فشار در حین سرویس، تعمیرات و تغییرات براساس استاندارد مربوطه می باشد.استانداردها یا کدهایی نظیر API 510 و API 570 برنامه هایی از پیش تعیین شده برای بازرسی دوره ای تجهیزات تشریح کرده اند لیکن در کنار این استانداردها می توان برای تهیه یک برنامه بازرسی موثر و کارآمد روشهای دیگری را همچون API 580 که بر اساس آنالیز ریسک است، بکار گرفت. در این استاندارد مکانیزم های آسیبی که برای تجهیزات ممکن است اتفاق بیافتد بر اساس دو نوع ارزیابی 1- احتمال شکست (Probability of Failure) و 2- پیامد شکست (Consequence of Failure) بررسی می گردد.

اهداف دوره

آشنایی با بازرسی ظروف تحت فشار بر اساس (Pressure Vessel Inspector) API 510

محتوای دوره

> تعیین میزان خوردگی

> تعیین حداقل ضخامت لازم یا حداکثر فشار کاری

> تعیین عمر باقیمانده

> معیار پذیرش انواع خوردگی

> الزامات مربوط به تنش زدایی در حین ساخت و تعمیر

> الزامات مربوط به استفاده در شرایط کاهش ضخامت بیش از حد مجاز

> الزامات مربوط به عملیات جوشکاری بر روی این ظروف

> معیارهای پذیرش عیوب جوشکاری در حین تعمیر

> الزامات مربوط به تغییر شرایط طراحی

> تعیین زمان های بازرسی

> الزامات مربوط به تعمیرات

> الزامات مربوط به بازرسی متریال

> الزامات مربوط به بازرسی ظروف عایق دار

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مواد و متالوژی، مکانیک و سایر علاقه مندان

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

550000 تومان