بازرسی جوش (Welding Inspection) به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنای استانداردها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده انجام می شود که این بررسی ها از جمله وظایف یک بازرس جوش است. در واقع می توان گفت فرآیند های جوشکاری مانند دیگر پروسه های صنعتی دارای اصول و استاندارد های مشخصی می باشد.

معرفی دوره

بازرسی جوش (Welding Inspection) به منظور کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده و برای حصول اطمینان از صحت انجام جوشکاری بر مبنای استانداردها و دستورالعمل های مشخص روی اتصالات جوش شده انجام می شود که این بررسی ها از جمله وظایف یک بازرس جوش است. در واقع می توان گفت فرآیند های جوشکاری مانند دیگر پروسه های صنعتی دارای اصول و استاندارد های مشخصی می باشد. سازه های جوش شده در مراحل مختلف کار و همچنین در خاتمه جوشکاری نیازمند بازرسی هستند. برای اطمینان یافتن از حصول کیفیت قابل قبول و مناسب در قطعات مختلف جوش شده، لازم است دستورالعمل های مربوط به جوشکاری بخوبی اجرا شوند.

اهداف دوره

توانایی در کنترل دقیق قطعات جوشکاری شده

محتوای دوره

   > اصول اولیه جوشکاری

   > انواع روش های جوشکاری قوس الکتریکی

   > جوشکاری قوس الکتریکی بکمک الکترود های روکش دار

   > مولد های انرژی در جوشکاری قوس الکتریکی

   > وسایل جوشکاری

   > انواع جوش و اتصالات

   > موقعیت های جوشکاری

   > انواع جوش شیاری و جوش گوشه

   > روش های انتخاب نوع جوش

   > انواع الکترود روکشدار

   > کلاس های الکترود های روکشدار

   > نامگذاری الکترود های روکشدار

   > خصوصیات الکترود های سری ۶۰xx

   > خصوصیات الکترود های سری ۷۰xx

   > انواع پاس در جوشکاری

   > عیوب جوش

   > بررسی هیدروژن و اثرات مخرب آن بر منطقه جوش

   > عملیات پیش گرمایش- مقدمات

   > عملیات پیش گرمایش – پیشرفته

   > رواداری های جوش (معیار های پذیرش و رد جوش)

تعریف Q. C و Q.A در پروژه صنعتی

 تعریف WPS و نحوه نوشتن آن

 نحوه انجام آزمون جوشکاری -جوش گوشه

 نحوه انجام آزمون جوشکاری -جوش شیاری

 آزمون های مخرب

موقعیت های جوشکاری در خطوط لوله (پایپینگ)

جوشکاری لوله ۵G رو به بالا

جوشکاری لوله در موقعیت ۲G

جوشکاری لوله در موقعیت ۵G رو به پایین

آزمون جوشکار برای خطوط لوله

و …

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مکانیک،متالوژی و جوش و سایر علاقه مندان

مدت دوره

50 ساعت

قیمت دوره

750000 تومان