توپکرانی هوشمند خطوط لوله

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 400000 تومان

بازرسی فنی جوش level I,II

مدت دوره: 50 ساعت | قیمت دوره: 750000 تومان

بازرسی خطوط لوله براساس استاندارد API 1104

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 350000 تومان

بازرسی سازه های فلزی

مدت دوره: 50 ساعت | قیمت دوره: 600000 تومان

بازرسی جوش CWI سطح ۱ و ۲ مطابق با AWS QC-1

مدت دوره: 50 ساعت | قیمت دوره: 750000 تومان

بازرسی رنگ و پوشش ها سطح ۱ و ۲

مدت دوره: 40 ساعت | قیمت دوره: 500000 تومان

خوردگی و راه های پیشگیری از آن

مدت دوره: 40 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

بازرسی سیستم لوله کشی صنعتی براساس (Piping Inspector) API 570

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

بازرسی مخازن ذخیره بر اساس (Storage Tank Inspector) API 653

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 500000 تومان

بازرسی ظروف تحت فشار بر اساس (Pressure Vessel Inspector) API 510

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 550000 تومان