کلیه سازه های صنعتی از جمله مخازن ذخیره بايستی مطابق با دستورالعمل ارائه شده توسط کارفرما ساخته و بازرسی شوند. در بسیاری از موارد حدود مجاز جهت بازرسی مخازن ذخیره اتمسفریک که بالاتر از سطح زمین ساخته می شوند بر اساس استاندارد API Std. 650 که در اين مجال به آن پرداخته می شود ، می باشد. ساخت مخزن بايد مطابق با الزامات بيان شده و نقشه هاي ساخت باشد .

معرفی دوره

کلیه سازه های صنعتی از جمله مخازن ذخیره بايستی مطابق با دستورالعمل ارائه شده توسط کارفرما ساخته و بازرسی شوند. در بسیاری از موارد حدود مجاز جهت بازرسی مخازن ذخیره اتمسفریک که بالاتر از سطح زمین ساخته می شوند بر اساس استاندارد API Std. 650 که در اين مجال به آن پرداخته می شود ، می باشد. ساخت مخزن بايد مطابق با الزامات بيان شده و نقشه هاي ساخت باشد . اگر هرگونه تعارضي بين مشخصات و نقشه ها موجود باشد وظیفه بازرس است که اين امر را به کارفرما گزارش داده و با مشورت با واحد طراحی این مشکلات حل شود .

اهداف دوره

آشنایی با سازه های صنعتی (مخازن ذخیره)

محتوای دوره

 انتشارات API: API 570 (بازرسی، تعمیر، تغییر و Rerating از در-خدمات لوله کشی سیستم)
• RP 571 (آسیب مکانیزم)، RP 574 (روش بازرسی برای لوله کشی سیستم قطعات)، RP 577 (بازرسی جوش و متالورژی) و RP 578 (مواد برنامه تأیید)
• کدهای ASME: بخش پنجم (غیرمخرب آزمون)، بخش نهم (جوش)، B16.5 (لوله کشی فلنج و فلنج اتصالات)و B31.3 (لوله کشی فرآیند)
• محاسبات برای بررسی اندازه گیری ضخامت، فواصل بازرسی، و لوله کشی تمامیت.
• روش جوشکاری و ارزیابی صلاحیت بر اساس ASME بخش نهم، B 31.3، و API 570
• روش غیر مخرب آزمون برای VT، RT، PT، MT، UT و بر اساس ASME بخش V
• الزامات دانش عمومی عملی
• الزامات دانش خاص عملی
• انتشارات API: RP 571 (آسیب مکانیزم)، RP 575 (بازرسی مخازن)
•  RP 577 (بازرسی جوش و متالورژی)، API 650 (مخازن فولادی جوش داده شده برای ذخیره سازی نفت)
• PR 651  (کاتدی حفاظت از مخازن بالای سطح زمین نفت و انبارداری) RP 652و API 653 (مخزن بازرسی، تعمیر، تغییر، و بازسازی)
• کدهای ASME: بخش پنجم (غیرمخرب آزمون)، و بخش نهم (جوش)
• محاسبات و جدولی ارزیابی برای ارزیابی اندازه گیری ضخامت، جوش اندازه، و مخزن تمامیت
• جوش در مخازن جوی بالای سطح زمین و انبارداری
• روش آزمون غیر مخرب برای RT، PT، MT، UT و بر اساس بخش ASME V، و الزامات API-653 عمومی غیر مخرب آزمون

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان جوش،مکانیک و سایر افراد علاقه مند

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

500000 تومان