کد دوره
عنوان دوره آموزشی مدت دوره(ساعت) شروع دوره
 IT-68 (SQL Server 2008 Design &Implementation (Basic 40 تماس بگیرید 02632567441
 IT-69 (SQL Server 2008 Design & Implementation-(Advanced 30 تماس بگیرید 02632567441
 IT-70 SQL Server 2008Administration 30 تماس بگیرید 02632567441
 IT-71 Oracle Programming 30 تماس بگیرید 02632567441
 IT-72 Oracle Administration 40 تماس بگیرید 02632567441
 IT-73 My SQL 16 تماس بگیرید 02632567441
 IT-74 UML 30 تماس بگیرید 02632567441
 IT-75 RUP 24 تماس بگیرید 02632567441