طراحی سوله های صنعتی به کمک نرم افزار sap2000

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

آشنایی با نرم افزار ANSYS و کاربرد آن در مهندسی سازه و زلزله

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 550000 تومان

بازرسی سازه های فلزی

مدت دوره: 50 ساعت | قیمت دوره: 600000 تومان

طراحی اتصالات پیچی و جوشی در سازه های فلزی

مدت دوره: 24 ساعت | قیمت دوره: 450000 تومان

تحلیل و طراحی سازه ها با نرم افزار SAP 2000

مدت دوره: 40 ساعت | قیمت دوره: 480000 تومان