تست آلتراسونيك بتن (Ultrasonic Test) یا به اختصار UT یکی از تست های غیر مخرب است که بر مبنای ارسال امواج فراصوت (ماوراء صوتی) به داخل قطعه ی مورد بازرسی و بررسی چگونگی انتشار آن در داخل قطعه استوار است.

معرفی دوره

تست آلتراسونيك بتن (Ultrasonic Test) یا به اختصار UT یکی از تست های غیر مخرب است که بر مبنای ارسال امواج فراصوت (ماوراء صوتی) به داخل قطعه ی مورد بازرسی و بررسی چگونگی انتشار آن در داخل قطعه استوار است. موج فراصوت تا وقتی که محیط یکنواختی را در داخل قطعه طی می کند، مسیر اولیه خود را ادامه می دهد و به محض برخورد با عیب (ناپیوستگی یا ناهمگنی ساختاری) تماما یا بخشی از آن در فصل مشترک محیط اول (محیط داخل قطعه) و محیط دوم (ناپیوستگی) انعکاس می یابد.

اهداف دوره

آشنایی مدیران و کارشناسان واحد کنترل کیفیت، دانشجویان و فارق التحصیلان رشته های فنی مهندسی با آزمون های غیرمخرب.

محتوای دوره

   > محدودیت و مزایای این روش

   > تئوری امواج صوتی

   >  ساختمان پروب و اجزای تشکیل دهنده آن

   >  دامنه فرکانسهای مورد استفاده

   > روشهای انتقال صوت به بتن

   > آشنایی با روشهای مستقیم و غیر مستقیم آلتراسونیک بتن

   > شناسایی پالسها

   > اندازه گیری پالسهای صوتی در بتن

   > تعیین یکنواختی بتون در اجزای بتنی

   > کشف ترک در بتن و اندازه گیری عمق آن

   > کشف و شناسایی منافذ بتن

   > کشف و شناسایی عدم توزیع یکنواختی در بتن Segregation

   > اندازه گیری خواص بتن با استفاده از فاکتور زمان

   > تفسیر و ارزیابی استانداردهای مربوطه (ASTM C 597) و تهیه گزارش

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان جوش،مکانیک و عمران

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

400000 تومان