در تست راديوگرافي از تشعشعات نافذ گاما يا ايكس جهت آزمون قطعات و محصولات به منظور تشخيص عيوب داخلی استفاده مي شود. يك ماشين X-Ray يا ايزوتوپ راديواكتيو به عنوان منبع تشعشع به كار رفته ، تشعشعات از قطعه به سمت فيلم عبور مي كند.

معرفی دوره

در تست راديوگرافي از تشعشعات نافذ گاما يا ايكس جهت آزمون قطعات و محصولات به منظور تشخيص عيوب داخلی استفاده مي شود. يك ماشين X-Ray يا ايزوتوپ راديواكتيو به عنوان منبع تشعشع به كار رفته ، تشعشعات از قطعه به سمت فيلم عبور مي كند.

اهداف دوره

هدف اين دوره مطابق با سرفصلها و الزامات سطح I و II پرتونگاري صنعتي مندرج در SNT-TC-1A برگزارمی شود.

محتوای دوره

   >مزایا و محدودیت های رادیوگرافی

   >خصوصیات مواد رادیواکتیو

   >انواع پرتوها و روشهای تولید اشعه ایکس و گاما

   >ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

   >تجهیزات و دوربین های گاما و دستگاه مولد اشعه ایکس

   >آشنایی با انواع تکنیکهای رادیوگرافی

   >بررسی کیفیت تصاویر رادیوگرافی و تاثیر پارامترهای مختلف بر فیلم

   >تفسیر و ارزیابی فیلم های رادیوگرافی

   >آشنایی با استانداردها و کدهای مربوط به رادیوگرافی

   >آشنایی با انواع فیلمهای صنعتی و خصوصیات آنها

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان جوش،مکانیک و عمران و براي پرتونگاران ،كارشناسان، بازرسان، پرسنل QC، دستگاه نظارت و تمامي افراد علاقمند و مرتبط با آزمايشهاي غيرمخرب

مدت دوره

40 ساعت

قیمت دوره

570000 تومان