تست ذرات مغناطیسی MT Level I,II

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 650000 تومان

تست آلتراسونيك بتن

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 400000 تومان

تست رنگ هاي نفوذي PT Level I,II

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 650000 تومان

تست آلتراسونیک UT Level I,II

مدت دوره: 56 ساعت | قیمت دوره: 1250000 تومان

تست راديوگرافي صنعتي RT Level I,II

مدت دوره: 40 ساعت | قیمت دوره: 570000 تومان

تفسير فيلم راديوگرافي RTI Level I,II

مدت دوره: 40 ساعت | قیمت دوره: 500000 تومان

دوره آلتراسونيك RP2X اتصالات (TYK)

مدت دوره: 30 ساعت | قیمت دوره: 375000 تومان

بازرسي چشمي جوش VT Level I,II

مدت دوره: 40 ساعت | قیمت دوره: 550000 تومان