در تست راديوگرافي از تشعشعات نافذ گاما يا ايكس جهت آزمون قطعات و محصولات به منظور تشخيص عيوب داخلی استفاده مي شود. يك ماشين X-Ray يا ايزوتوپ راديواكتيو به عنوان منبع تشعشع به كار رفته ، تشعشعات از قطعه به سمت فيلم عبور مي كند. پس از ظهور فيلم يك گراف سايه روشن بدست مي آيد كه نشانگر ميزان سلامت داخلي قطعه است. عيوب احتمالي بصورت تغييرات دانسيته در فيلم نمايان وقابل ارزیابی است.

معرفی دوره

در تست راديوگرافي از تشعشعات نافذ گاما يا ايكس جهت آزمون قطعات و محصولات به منظور تشخيص عيوب داخلی استفاده مي شود. يك ماشين X-Ray يا ايزوتوپ راديواكتيو به عنوان منبع تشعشع به كار رفته ، تشعشعات از قطعه به سمت فيلم عبور مي كند. پس از ظهور فيلم يك گراف سايه روشن بدست مي آيد كه نشانگر ميزان سلامت داخلي قطعه است. عيوب احتمالي بصورت تغييرات دانسيته در فيلم نمايان وقابل ارزیابی است.

اهداف دوره

این دوره جهت آشنایی با اصول پایه ای تست رادیوگرافی، انواع عیوب و نحوه تفسیر و ارزیابی فیلم رادیوگرافی براساس SNT-TC-1A برگزار شده و برای پرتونگاران و افرادی که مسئولیت تفسیر فیلم ها را به عهده دارند و یا بعنوان ناظر و یا بازرس فعالیت می نمایند، مناسب است.

محتوای دوره

   >تاریخچه و پیدایش اشعه

   >ماهیت و خصوصیات اشعه

   >دستگاه مولد اشعه ایکس و دوربین گاما

   >ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

   >آشنایی با انواع فیلمهای صنعتی و خصوصیات آنها

   >شاخص کیفیت تصویر I.Q.I و انواع آن – کنتراست، وضوح، حساسیت

   >آشنایی با تجهیزات تفسیر فیلم ( ویوور)

   >ظهور و ثبوت فیلم

   >آشنایی با استانداردها و کدهای مربوط به رادیوگرافی

   >آشنایی با انواع فیلمهای صنعتی و خصوصیات آنها

   >آشنایی با کلیه عیوب جوش و تصویر آنها

   >تفسیر فیلم تهیه گزارش نهایی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان جوش،مکانیک و عمران

مدت دوره

40 ساعت

قیمت دوره

500000 تومان