دراین نقشه مهم ترین هدف نمایش تجهیزات فرآیندی بصورت شماتیک است.این نقشه ها نشان دهنده این است که چه محصولاتی به چه میزانی تولید می شوند.در PFD تجهیزات اصلی فرآیند و نیزچگونگی ارسال مواد بین آنها نشان داده می شود.معمولا اعداد مربوط به نقشه در زیر نقشه درج می شود که به آن Mass Balance می گویند.

معرفی دوره

دراین نقشه مهم ترین هدف نمایش تجهیزات فرآیندی بصورت شماتیک است.این نقشه ها نشان دهنده این است که چه محصولاتی به چه میزانی تولید می شوند.در PFD تجهیزات اصلی فرآیند و نیزچگونگی ارسال مواد بین آنها نشان داده می شود.معمولا اعداد مربوط به نقشه در زیر نقشه درج می شود که به آن Mass Balance می گویند. 

    فعالیتهای مهندسی بخش ابزار دقیق

 •  تهیه داده برگهای ابزار دقیق
 • تهیه مدارک مشخصات فنی ابزار دقیق
 • انجام محاسبات ادوات ابزار دقیق
 • تهیه نمودار حلقه های کنترل
 • تهیه نمودارهای Logic / Interlock
 • تهیه I/O List  جهت سیستمهای  DCSو ESD
 • تهیه درخواست پیشنهاد جهت سازندگان ابزار دقیق
 • مکاتبات فنی با سازندگان ابزار دقیق- TQ
 • ارزیابی فنی سازندگان ابزار دقیق- TBA
 • تهیه درخواست خرید های ابزار دقیق
 • بررسی و تایید مدارک فنی سازندگان ابزار دقیق

در این دوره مدارک سیستم کنترل مانند (I/O لیست ها، Cable SCH، Wiring و …) نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

اهداف دوره

هدف از این دوره آشنایی دانشجویان با تهیه مدارک مهندسی (جهت طراحی ادوات ابزار دقیق) تهیه مدارک خرید، نحوه نوشتن Specها، بررسی پیشنهادات سازندگان و اعالم نقطه نظرات فنی بر روی مدارک می باشد. همچنین در پایان دانشجویان قادر خواهند بود جدول های ارزیابی سازندگان را تکمیل نموده و با مراحل قرارداد کردن تجهیزات آشنا شوند.

محتوای دوره

۱٫ کلیات مربوط به پروژه های EPC
۲٫ مدارک خرید ادوات ابزرا دقیق(اندازه گیری)ونحوه تهیه مدارک
۳٫ MRQ
۴٫ Specification
۵٫ Data Sheet
۶٫ نقشه های اجرایی ابزار دقیق: نحوه تهیه نقشه های جانمایی ابزار دقیق(Layout) – نحوه تهیه نقشه های شماتیک ابزرا دقیق(Diagram)
۷٫ نحوه تهیه لیست های ابزار دقیق: Instrument Index ، Instrument Cable Schedule ، Instrument MTO

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و فارغ التحصیلان مهندسی برق (قدرت، الکترونیک، کنترل)، مهندسی نفت و کلیه علاقه مندان به مبحث کنترل و ابزاردقیق

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

460000 تومان