پیگ (از انگلیسی PIG که سرنام Pipeline Inspection Gauge است) وسیله‌ای است مورد استفاده در لوله‌های انتقال سیالات از جمله لوله‌های آب، فاضلاب، انتقال نفت و انتقال گاز. از پیگ معمولاً برای اهداف زیر استفاده می‌شود: – تمیزکاری لوله – ایجاد حائل فیزیکی بین دو سیال متفاوت – نظارت بر بدنه لوله – ضبط اطلاعات هندسی خط لوله به کار استفاده از پیگ در داخل لوله‌ها، «پیگ‌رانی» گفته می شود.

معرفی دوره

پیگ (از انگلیسی PIG که سرنام Pipeline Inspection Gauge است) وسیله‌ای است مورد استفاده در لوله‌های انتقال سیالات از جمله لوله‌های آب، فاضلاب، انتقال نفت و انتقال گاز. از پیگ معمولاً برای اهداف زیر استفاده می‌شود: – تمیزکاری لوله – ایجاد حائل فیزیکی بین دو سیال متفاوت – نظارت بر بدنه لوله – ضبط اطلاعات هندسی خط لوله به کار استفاده از پیگ در داخل لوله‌ها، «پیگ‌رانی» گفته می شود. پیگ‌رانی بدون متوقف کردن جریان سیال امکان‌پذیر است. پیگ‌های اولیه تنها برای تمیز کردن لوله – به عنوان روشی کم‌هزینه و سریع – مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند و در حال حاضر نیز پیگ‌رانی معمولی (تنها برای تمیزکاری) استفادهٔ فراوانی دارد. پیگ‌رانی هوشمند، توسط پیگ‌های هوشمند انجام می‌شود که وظایفی از قبیل نظارت بر بدنهٔ لوله و ضبط اطلاعات هندسی لوله را نیز به عهده دارند.

اهداف دوره

آشنایی با استراتژی انتخاب و استانداردهای توپکرانی هوشمند

محتوای دوره

   >مقدمه ای بر مقوله Pipeline integrity management و اهمیت آن

   >فرسایش و خوردگی در خطوط لوله

   >انواع عیوب در خطوط لوله

   >اهداف توپکرانی

   >انواع توپک ها

   >مروری بر توپکهای یوتیلیتی

   >توپک های هوشمند جهتIn-line Inspection(ILI)

   >توپک Caliper

   >توپک MFL

   >توپک UT

   >توپک EMAT

   >استانداردهای توپکرانی هوشمند

   >استراتژی انتخاب توپک هوشمند

   >آزمون های کالیبراسیون توپک هوشمند Simulation and PTT test

   >پارامترهای عملیاتی در توپکرانی هوشمند

   >توپکرانی هوشمند خطوط لوله Non-Piggable

   >آنالیز نتایج توپکرانی هوشمند

   >Repair Factor ERF Estimated

   >انجام Risk Assessment

   >اعتبارسنجی گزارشات بازرسی Inspection reports Validation

   >دستورالعمل های تعمیر مناطق معیوب

   >بررسی نمونه هایی از پروژه های واقعی توپکرانی هوشمند

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مواد، متالوژی و خوردگی

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

400000 تومان