کندن زمین جهت رسیدن به‌ هدف مورد نظر را حفاری گویند. حفاری می‌تواند جهت رسیدن به نفت، آب، گاز و غیره انجام گیرد. عملیات‌ حفاری با سرعت بسیار زیادی انجام می‌گیرند، زیرا استفاده از دکل حفاری به‌مدت طولانی از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه می‌باشد. عملیات حفاری بسیار خطرناک می‌باشد و همواره از باتجربه‌ترین افراد جهت انجام این کار استفاده می‌شود. تعیین محل حفاری در صنعت نفت کاریست که مهندسین زمین‌شناس انجام می‌دهند و پس از آن با هماهنگی با مهندسین مخزن و تعیین محل دقیق وجود نفت عملیات حفاری آغاز می‌گردد.

معرفی دوره

کندن زمین جهت رسیدن به‌ هدف مورد نظر را حفاری گویند. حفاری می‌تواند جهت رسیدن به نفت، آب، گاز و غیره انجام گیرد. عملیات‌ حفاری با سرعت بسیار زیادی انجام می‌گیرند، زیرا استفاده از دکل حفاری به‌مدت طولانی از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه می‌باشد. عملیات حفاری بسیار خطرناک می‌باشد و همواره از باتجربه‌ترین افراد جهت انجام این کار استفاده می‌شود. تعیین محل حفاری در صنعت نفت کاریست که مهندسین زمین‌شناس انجام می‌دهند و پس از آن با هماهنگی با مهندسین مخزن و تعیین محل دقیق وجود نفت عملیات حفاری آغاز می‌گردد. پس از انجام عمليات اكتشاف سطحی و ژئوفيزيكی و تعيين نسبی موقعيت مخزن هيدروكربوری ، لازم است جهت تأييد اطلاعات بدست آمده و نيز كسب اطلاعات جديدتر چاه‌های اكتشافی حفاری گردند . در صورت تأييد اطلاعات قبلی مبنی بر وجود ذخاير هيدروكربوری قابل استحصال ، چاه‌های بعدی جهت بهره‌برداری از مخزن مربوطه حفاری خواهند شد .

اهداف دوره

آشنایی با فناوری حفاری

محتوای دوره

   > مقدمه

   > تاریخچه صنعت حفاری

   > ابزار درون چاهی

   > ابزار برون چاهی

   > مته‌ها

   > پایدار کننده‌ها

   > حفر چاه

   > حفر یک چاه مستقیم

   > ابزار دقیق حفاری

   > اهم مطالب ایمنی

   > آشنایی با برنامه حفاری یک چاه از ابتدا تا انتها

شرایط شرکت کنندگان

پیش نیاز: شناخت دستگاه حفاری

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

500000 تومان