حفاري هرچاه انحرافی درواقع ايجاد حفره‌ای ازسطح زمين به سمت يک هدف زيرزمينی دراعماق زمين است. برحسب وضعيت نسبب مكان آغاز حفر چاه درسطح زمين و محل هدف دراعماق زمين چاه‌ها ممكن است مستقيم و يا مايل باشند. اگرمحل حفرچاه و هدف درامتداد قايم باشد به عبارت ديگر اگرتنها يک فاصله عمودی بين اين دو وجود داشته باشد چاه مستقيم و يا عمودی و عمليات ايجاد چنين چاه حفاری مستقيم ناميده می‌شود. اگر هدف زير زمينی نسبت به محل چاه درامتداد قايم نباشد، يعنی علاوه برفاصله قايم يک فاصله افقی نيز بين آنها واقع باشد، چاه جهت‌دار و عمليات ايجاد چنين چاهی حفاری جهت‌دار يا انحرافی يا گرادار ناميده می‌شود…

معرفی دوره

حفاري هرچاه انحرافی درواقع ايجاد حفره‌ای ازسطح زمين به سمت يک هدف زيرزمينی دراعماق زمين است. برحسب وضعيت نسبب مكان آغاز حفر چاه درسطح زمين و محل هدف دراعماق زمين چاه‌ها ممكن است مستقيم و يا مايل باشند. اگرمحل حفرچاه و هدف درامتداد قايم باشد به عبارت ديگر اگرتنها يک فاصله عمودی بين اين دو وجود داشته باشد چاه مستقيم و يا عمودی و عمليات ايجاد چنين چاه حفاری مستقيم ناميده می‌شود. اگر هدف زير زمينی نسبت به محل چاه درامتداد قايم نباشد، يعنی علاوه برفاصله قايم يک فاصله افقی نيز بين آنها واقع باشد، چاه جهت‌دار و عمليات ايجاد چنين چاهی حفاری جهت‌دار يا انحرافی يا گرادار ناميده می‌شود. در مواردی ممكن است به دليل بروز مسايل مختلف درحين عمليات حفاری و بروز موانع قسمتي ازيک چاه حفرشده مسدود گردانيده شده، سپس در عمق كمتری مسير اين چاه كج شده و از كنار مسير قبلی آن مجدداً حفاری و عبور داده شود كه به اين عمليات سايد تراكينگ يا اصطلاحاً كج كردن چاه گفته می‌شود.

اهداف دوره

آشنایی با طراحی و عملیات حفر یک چاه مستقیم

محتوای دوره

   > چاه مستقیم

   > تعریف

   > مخروط انحراف مجاز

   > محدودیت زاویه انحراف

   > تغییرات زاویه چاه

   > خستگی لوله‌های حفاری

   > گیر لوله‌ها

   > کنترل مسیر چاه

   > عوامل موثر در انحراف چاه

   > جنس سازند

   > عوامل موثر بر قابلیت‌های حفاری

   > پایدار کننده‌ها

شرایط شرکت کنندگان

پیش نیاز: تکنولوژی حفاری

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

550000 تومان