ردیف عنوان  دانلود
1 استاندارد آموزش شغل آفرينشگر دانلود
2 استاندارد آموزش شایستگی آمادگی شغلی دانلود
3 استاندارد آموزش شایستگی مراقبت از آزمون دانلود
4 استاندارد آموزش شایستگی امر به نهي و معروف از منكر دانلود
5 استاندارد آموزش شایستگی آموزشي مراكز دروني دانلود
6 استاندارد آموزش شغل آزمونگر دانلود
7 استاندارد آموزش شایستگی بکارگیري امور حقوقي کودک دانلود
8 استاندارد آموزش شغل دستيار پژوهشگر دانلود
9 استاندارد آموزش شایستگی دستياري اجرايي امور حقوقي دانلود
10 استاندارد آموزش شایستگی برنامهريزي استراتژيک توسعه توانمنديهاي شخصي دانلود
11 استاندارد آموزش شایستگی حل مسئله در محیط کار دانلود
12 استاندارد آموزش شایستگی آموزش حقوق شهروندي دانلود
13 استاندارد آموزش شایستگی كاربيني دانلود
14 استاندارد آموزش شغل کارشناس آسیب هاي اجتماعي دانلود
15 استاندارد آموزش شایستگی كارآفرين پروري مادران
دانلود
16 استاندارد آموزش شغل ذهني سريع محاسبات آموزش كارشناس (IQ MAS) دانلود
17 استاندارد آموزش شغل کارشناس پرورش کودکان خالق دانلود
18 استاندارد آموزش شایستگی خالقیت و نو آوري در محیط کار دانلود
19 استاندارد آموزش شغل کتابدار دانلود
20 استاندارد آموزش شغل لاحیه نويس قضايي دانلود
21 استاندارد آموزش شغل مددياربازپروري اعتیاد دانلود
22 استاندارد آموزش شغل مدديار خانواده معتاد دانلود
23 استاندارد آموزش شا یستگی مهارت وتقويت توسعه هاي هوش حر كتي دانلود
24 استاندارد آموزش شغل مامور اورژانس اجتماعي دانلود
25 استاندارد آموزش شغل مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشي دانلود
26 استاندارد آموزش شغل مسئول کارواش دانلود
27 استاندارد آموزش شغل مدير آموزشگاه فني و حرفه اي آزاد دانلود
28 استاندارد آموزش شغل مدير آموزش دانلود
29 استاندارد آموزش شغل مدير مهد کودک دانلود
30 استاندارد آموزش شایستگی مدیریت اظطراب وبیان منافذ دانلود
31 استاندارد آموزش شایستگی مديريت اثربخش آموزش با پیاده سازي ISO 10015 دانلود
32 استاندارد آموزش شغل مدیریت بر حوزه آزمون دانلود
33 استاندارد آموزش شایستگی مديريت مهارت و دانش رفتار(ويژه مربیان قوه قضائیه) دانلود
34 استاندارد آموزش شایستگی مديريت زمان دانلود
35 استاندارد آموزش شغل مربي هوش حركتي ويژه افراد با نيازهاي خاص و عام دانلود
36 استاندارد آموزش شغل مربي مهدکودک دانلود
37 استاندارد آموزش شغل مربی ترجمه و مفاهیم قران کریـــم دانلود
38 استاندارد آموزش شغل مربی پیشگیري از اعتیاد و ديگر آسیب های اجتماعی دانلود
39 استاندارد آموزش شایستگی (مربي سواد آموزي)سطح دو دانلود
40 استاندارد آموزش شغل (مربي سواد آموزي)سطح يک  دانلود
41 استاندارد آموزش شغل (مربي سواد آموزي)سطح سه  دانلود
42 استاندارد آموزش شغل مشاور هوش حركتي ( ويژه افراد با نيازهاي خاص و عام) دانلود
43 استاندارد آموزش شایستگی مشاوره و هدايت آموزشي دانلود
44 استاندارد آموزش شایستگی مشاوره خريد وفروش امالک در اينترنت دانلود
45 استاندارد آموزش شغل مشاور امور قضائي خانواده دانلود
46 استاندارد آموزش شغل مشاور خريد و فروش اتومبیل دانلود
47 استاندارد آموزش شغل مشاور مشاغل دانلود
48 استاندارد آموزش شایستگی بررسي نظام هاي آموزش فني و حرفه اي دانلود
49 استاندارد آموزش شغل پژوهشگر ماهر دانلود
50 استاندارد آموزش شغل پژوهشگر دانلود
51 استاندارد آموزش شغل پژوهشگر دانلود
52 استاندارد آموزش شایستگی پداگوژي دانلود
53 استاندارد آموزش شایستگی روخوانی وروان خوانی قران کریم دانلود
54 استاندارد آموزش شایستگی پرورش رشد حرکتي کودک دانلود
55 استاندارد آموزش شایستگی ساماندهی محیط کار (5S) دانلود
56 استاندارد آموزش شایستگی سخنراني حرفه اي دانلود
57 استاندارد آموزش شغل تدوين كننده استاندارد آموزشي دانلود
58 استاندارد آموزش شایستگی تهیه و تدوین پروپوزال دانلود
59 استاندارد آموزش شايستگي تسهيلگري دانلود
60 استاندارد آموزش شایستگی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروري کودك ونوجوان(سطح مقدماتي )
دانلود
61 استاندارد آموزش شایستگی تکنیکهاي تدوين چشم انداز دانلود
62 استاندارد آموزش شایستگی تربیت مربی خلاقیت و نخبه پروري کودك ونوجوان (سطح پيشرفته )
دانلود
63 استاندارد آموزش شا یستگی تذکر لسانی به امر به معروف و نهب از منکر دانلود
64 استاندارد آموزش شغل تندخوان دانلود