خوردگی یک میل طبیعی برای فلزات احیا شده جهت بازگشت به ترکیبات پیش از احیا است. خوردگی را به دو دسته تر و خشک می‌توان تقسیم نمود. مکانیزم خوردگی تر الکتروشیمیایی است. خوردگی خشک به واکنش‌های گاز- جامد و در درجه حرارت‌های بالا گفته می‌شود. در صنعت حفاری خوردگی تر مورد بحث می‌باشد. خوردگی آهن در الکترولیت گل حفاری و سیالات دیگر از انواع خوردگی تر می باشند…

معرفی دوره

خوردگی یک میل طبیعی برای فلزات احیا شده جهت بازگشت به ترکیبات پیش از احیا است. خوردگی را به دو دسته تر و خشک می‌توان تقسیم نمود. مکانیزم خوردگی تر الکتروشیمیایی است. خوردگی خشک به واکنش‌های گاز- جامد و در درجه حرارت‌های بالا گفته می‌شود. در صنعت حفاری خوردگی تر مورد بحث می‌باشد. خوردگی آهن در الکترولیت گل حفاری و سیالات دیگر از انواع خوردگی تر می باشند. خسارت‌های ناشی از خوردگی وسایل حفاری چاه‌های نفت، اخیراً به مقدار زیادی مورد توجه پیمان‌کاران و کارفرمایان قرار گرفته است.بنابراین آشنایی مهندسان گل با اثرسیال حفاری بر روی ساقه حفاری و وسایل درون چاهی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد . یکی از مهم‌ترین وظایف مهندسان گل شناخت انواع خوردگی، روش اندازه‌گیری میزان خوردگی ، تعیین نوع خوردگی و روش مبارزه با آن است. گل‌های پایه آبی که اکسیژن و دی اکسید کربن در آنها حل شده باشد، محیط مناسبی برای تولید خوردگی می‌باشند.

اهداف دوره

آشنا نمودن کارکنان دستگاه حفاری با خوردگی و روشهای موجود جلوگیری از آن

محتوای دوره

   > مقدمه

   > تعاریف بنیادین

   > اجزای تشکیل‌دهنده یک فرایند خوردگی

   > انواع خوردگی

   > خوردگی عمومی

   > خوردگی حفره‌ای

   > خوردگی تحت تنش

   > خوردگی گالوانیکی

   > خوردگی پیل باطری

   > خوردگی فرسایشی

   > متالوژی خوردگی

   > گازهای محلول

شرایط شرکت کنندگان

پیش نیاز: شناخت دستگاه حفاری،آشنایی با سیال حفاری

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

550000 تومان