خوردگی (Corrosion) به طور کلی به اثر تخریبی محیط بر فلزات و آلیاژهای آنها اطلاق می شود. خوردگی یک پدیده ی خود به خودی است، یعنی از لحاظ ترمودینامیکی در جهتی پیش می‌رود که به حالت پایدار برسد…

معرفی دوره

خوردگی (Corrosion) به طور کلی به اثر تخریبی محیط بر فلزات و آلیاژهای آنها اطلاق می شود. خوردگی یک پدیده ی خود به خودی است، یعنی از لحاظ ترمودینامیکی در جهتی پیش می‌رود که به حالت پایدار برسد. به عنوان مثال اگر آهن را در اتمسفر هوا قرار دهیم، زنگ می زند (زنگ زدن «Rusting» واژه است که فقط در مورد اکسید شدن آهن وآلیاژهای آهنی در هوای خشک یا مرطوب به کار می رود که محصول خوردگی ازجنس هیدرات فریک یا اکسید فریک است) که نوعی خوردگی است که ضمناً پدیده ای خود به خودی هم است.

اهداف دوره

آشنایی با خوردگی و راه های پیشگیری از آن

محتوای دوره

> خوردگي د رمحلول هاي آبي

> خوردگي در نمك هاي هاي مذاب و مذاب فلزات

> خوردگي در گازها

> خوردگی الکتروشیمیایی (خوردگی آبی)

> خوردگی شیمیایی (زنگ زدن مستقیم یا اکسیداسیون)

> حمله یکنواخت (Uniform Attack)

> خوردگی گالوانیک (Galvanic Corrosion)

> خوردگی شکافی (Crevice Corrosion)

> آبشویی ترجیحی (Selective  Leaching)

> خوردگی درون دانه ای (Intergranular Corrosion)

> خوردگی حفره ای (Pitting Corrosion)

> خوردگی فرسایشی (Erosion Corrosion)

> خوردگی تنشی (Stress Corrosion)

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مواد و متالوژی، مکانیک و سایر علاقه مندان

مدت دوره

40 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان