در مورد ظروف و مخازن فشار در بخش هاي طراحي ، ساخت ، نصب و بازرسي بحث مي كند و داراي سه ويرايش مختلف تحت عنوان Div1 ، Div2 و Div3 مي باشد.

معرفی دوره

در مورد ظروف و مخازن فشار در بخش هاي طراحي ، ساخت ، نصب و بازرسي بحث مي كند و داراي سه ويرايش مختلف تحت عنوان Div1 ، Div2 و Div3 مي باشد.

اهداف دوره

آشنایی با استاندارد ASME Sec VIII,Div.I

محتوای دوره

   >الزامات عمومی

   >مواد مورد نیاز

   >طراحی مورد نیاز

   >ساخت مورد نیاز

   >الزامات تست ضربه

   >الزامات PWHT

   >الزامات امداد فشار

   >تست بازرسی و رادیوگرافی

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مکانیک،نفت،متالوژی و سایر علاقه مندان

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان