طراحی به كمك كامپیوتر از نرم افزارهایی است كه كاربرد فراوان و گسترده ای به عنوان یك ابزار قوی نقشه كشی دارد . تهیه نقشه های مختلف از طراحی مدارات الكترونیكی گرفته تا نقشه های ساختمانی و تأسیسات و نیز طراحی قطعات صنعتی توسط این نرم افزارصورت می گیرد…

معرفی دوره

طراحی به كمك كامپیوتر از نرم افزارهایی است كه كاربرد فراوان و گسترده ای به عنوان یك ابزار قوی نقشه كشی دارد . تهیه نقشه های مختلف از طراحی مدارات الكترونیكی گرفته تا نقشه های ساختمانی و تأسیسات و نیز طراحی قطعات صنعتی توسط این نرم افزارصورت می گیرد. در سالهای اخیر با توجه به نیاز كاربریهای GIS در نقشه های رقومی CAD و توجه به این موضوع كه كاربران CAD بتوانند بدون نیاز به تهیه نرم افزارهای تخصصی GIS تحلیلهای مكانی مختلف را انجام دهند ، موجب گردید كه تا شركت AutoDesk ماژول اتوکد مپ AutoCAD Mapرا عرضه نماید. نرم افزار مذكور برای ایجاد ، نگهداری ، تحلیل و تولید اطلاعات نقشه ای در محیط CAD مورد استفاده قرار می گیرد.

اهداف دوره

توانایی ایجاد نقشه های رقومی و اتصال آنها به پایگاه داده، ذخیره سازی ، مدیریت و بازیابی داده های مرتبط با نقشه اعم از ترسیمی و غیرترسیمی،به اشتراك گذاشتن نقشه ها و پایگاه های داده برای دسترسی چند كاربره و …

محتوای دوره

   > كليات و مفاهيم

   > نصب نرم افزار

   > تنظيمات يك پروژه

   > ديجيتايز نقشه

   > Importing و Exporting نقشه

   > استفاده از ابزار Cleanup و Editing

   > ذخيره سازي ترسيمات

   > ذخيره سازي اطلاعات در فايل ترسيماتي

   > ذخيره سازي اطلاعات در فايل خروجي

   > بانك اطلاعات

   > استفاده از پرسش ها براي تجزيه و تحليل داده ها

   > طراحي نقشه هاي موضوعي

   > ساخت توپولوژي

   > تجزيه و تحليل توپولوژي

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران و نقشه بردار

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

430000 تومان