کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 IT-01 مبانی کامپیوتر و تکنولوژي اطلاعاتي IT وWindows 7 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-02 ICDL I 65 تماس بگیرید 02632567441
IT-03 ICDL II 65 تماس بگیرید 02632567441
IT-04 دوره عمومی ICDL 100 H 100 تماس بگیرید 02632567441
IT-05 دوره فشردهICDL 50 H 50 تماس بگیرید 02632567441
IT-06 Internet (مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-07 ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ (پیشرفته) 16 تماس بگیرید 02632567441
IT-08 Outlook 2010 12 تماس بگیرید 02632567441
IT-09 Microsoft Word 2010 (مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-10 Microsoft Word 2010 (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-11 Microsoft Excel 2010 (مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-12 Microsoft Excel 2010 (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-13 Microsoft Access 2010 (مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-14 Microsoft Access 2010 (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-15 Microsoft Power Point 2010 (مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-16 Microsoft Power Point 2010 (مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
IT-17 Microsoft Visio 2010 16 تماس بگیرید 02632567441