مجتمع_آموزشی_علوم_و_فنون_نوین_پارسیان_دوره_های_آموزشی_آزاد_نفت.jpg

دوره شبیه‌سازی فرآیند با ASPEN PLUS

مدت دوره: 24 ساعت  |  قیمت دوره: 650000 تومان

شبیه‌سازی فرآیند با استفاده از نرم‌افزار HYSYS

مدت دوره: 24 ساعت  |  قیمت دوره: 450000 تومان

محاسبات موازنه مواد در مخازن نفت و گاز با نرم افزار MATLAB

مدت دوره: 24 ساعت  |  قیمت دوره: 650000 تومان

کلیات و جزئیات طراحی PIPING

مدت دوره: 48 ساعت  |  قیمت دوره: 450000 تومان

طراحی و محاسبات و انتخاب کمپرسورها

مدت دوره: 24 ساعت  |  قیمت دوره: 350000 تومان

دوره طراحی مبدل با HTFS

مدت دوره: 30 ساعت  |  قیمت دوره: 400000 تومان

شناخت توربين هاي بخار

مدت دوره: 24 ساعت  |  قیمت دوره: 300000 تومان

کلیات و جزئیات طراحی PIPING

مدت دوره: 48 ساعت  |  قیمت دوره: 450000 تومان