کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 ROB-01 اصول و مبانی رباتیک 24 تماس بگیرید 02632567441
ROB-02 سخت افزار رباتیکRobot Software (Basic) 36 تماس بگیرید 02632567441
ROB-03 سخت افزار رباتیکRobot Software (Advanced) 36 تماس بگیرید 02632567441
ROB-04 طراحی رباتيك (مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
ROB-05 طراحی رباتيك (پیشرفته) 30 تماس بگیرید 02632567441
ROB-06 مكاترونيك (مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
ROB-07 مكاترونيك (پیشرفته) 30 تماس بگیرید 02632567441
ROB-08 مكاترونيك (تکمیلی) 36 تماس بگیرید 02632567441