نرم افزار PVTsim : نرم افزار PVTsim به عنوان یک نرم افزار جامع در محاسبات تعادلی و ترمودینامیکی است. این نرم افزار قابلیت‌های متعددی جهت شبیه سازی فرایند های رایج در مهندسی تضمین جریان (Flow Assurance Engineering) دارد. این نرم افزار قادر به محاسبات ترمودینامیکی سیستم های حاوی آب، آزمایشات لوله‌قلمی و swelling نیز می‌باشد.

معرفی دوره

نرم افزار PVTsim : نرم افزار PVTsim به عنوان یک نرم افزار جامع در محاسبات تعادلی و ترمودینامیکی است. این نرم افزار قابلیت‌های متعددی جهت شبیه سازی فرایند های رایج در مهندسی تضمین جریان (Flow Assurance Engineering) دارد. این نرم افزار قادر به محاسبات ترمودینامیکی سیستم های حاوی آب، آزمایشات لوله‌قلمی و swelling نیز می‌باشد. بررسی مطالعات موردی و مشکلات ناشی از وجود رسوبات هیدروکربنی مانند هیدرات‌های گازی، آسفالتین و واکس در سیستم های بهره برداری از موضوعات دیگر این نرم افزار است.

اهداف دوره

توانایی محاسبات تعادلی و ترمودینامیکی

محتوای دوره

   >آشنایی با نرم افزار PVTsim و معرفی ماژولهای اصلی

   >شبیه سازی ترمودینامیکی سیستم های حاوی آب

   >شبیه سازی فرایند تشکیل هیدراتهای گازی در سیستم های حاوی نفت-گاز و آب

   >محاسبات ترمودینامیکی و دینامیکی تشکیل آسفالتین و واکس در سیستم های بهره برداری

   >معرفی نرم افزار OLGA و تهیه property package در نرم افزار PVTsim جهت به کارگیری از آن در نرم افزار OLGA

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان نفت، گاز و پتروشیمی

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

750000 تومان