نرم افزار Hec- Hms مخصوص پروژه های هیدرولوزی و منابع آب بوده و توانایی ترسیم گراف های مربوط به پروفیل ها و مقاطع مختلف رودخانه ها را دارا می باشد. Hec- Hms محصول بخش مهندسی ارتش آمریکاست. این نرم افزار در واقع مخصوص مدل های هیدرولوژیکی است. نسخه های متعددی از این نرم افزار موجود می باشد که جدیدترین آنها نسخه ۳.۳.۳ آن است.

معرفی دوره

نرم افزار Hec- Hms مخصوص پروژه های هیدرولوزی و منابع آب بوده و توانایی ترسیم گراف های مربوط به پروفیل ها و مقاطع مختلف رودخانه ها را دارا می باشد. Hec- Hms محصول بخش مهندسی ارتش آمریکاست. این نرم افزار در واقع مخصوص مدل های هیدرولوژیکی است. نسخه های متعددی از این نرم افزار موجود می باشد که جدیدترین آنها نسخه ۳.۳.۳ آن است. در اين مدل با وارد کردن اطلاعات مربوط به خصوصيات حوضه و اجزاء آن شبيه سازی به منظور تبديل بارش به رواناب انجام می شود و هيدروگراف سيلاب حوضه توليد می شود. اين مدل توانايي تحليل رودخانه های حوضه های آبريز ، مخازن و رواناب حوضه های شهری را دارد و برای مدل کردن فرایند بارندگی – رواناب حوضه آبریز استفاده میشود.

اهداف دوره

توانايي تحليل رودخانه های حوضه های آبريز ، مخازن و رواناب حوضه های شهری

محتوای دوره

  • مشخصات فیزیولوژی حوضه آبریز
  • تحلیل آمار هواشناسی حوضه های آبریز
  • دوره برگشت و استفاده از آن در رفتار هیدرولوژی رودخانه
  • هیدروگراف و اجزاء آن
  • عوامل موثر در تغییرشکل هیدروگراف ها
  • روش های پیش بینی سیلاب
  • روند یابی هیدرولوژیکی سیلاب در رودخانه
  • معرفی نرم افزار HEC-HMS (معرفی کلی نرم افزار و آشنایی با ساختار نرم افزار،آشنایی با منو های گرافیکی و معادلات مدل ،اطلاعات لازم و نحوه ی ورود به مدل ،اجرای مدل و رفع ایرادات و خطاهای مدل، کالیبراسیون مدل ،نحوه مشاهده و ارائه نتایج خروجی و حل پروژه)

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان عمران آب

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

380000 تومان