در وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعضی قسمتهای دستگاه با زمین یکی شود، برای این منظور از اتصال به زمین استفاده می‌شود. 

معرفی دوره

در وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعضی قسمتهای دستگاه با زمین یکی شود، برای این منظور از اتصال به زمین استفاده می‌شود. اساس زمین کردن بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان پتانسیل صفر-به خصوص در مهندسی برق- در نظر گرفته می‌شود و تمام قسمت‌هایی که به زمین وصل شده‌اند هم پتانسیل زمین شوند، به عبارت دیگر پتانسیل صفر زمین را بگیرند. نوع کیفیت ارتباط دهنده زمین با تأسیسات الکتریکی دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی است.  

اهداف دوره

حفاظت موثر از کارکنان و تجهیزات در برابر تنش های الکتریکی و استمرار کار صحیح تجهیزات برقی

محتوای دوره

۱٫      ساختار الکتریکی زمین و پارامترهای آن

۲٫      زمین الکتریکی و زمین حفاظتی، ارتباط ان ها و همبندی الکتریکی

۳٫      تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه زمین

۴٫      زمین تاسیسات قدرت و زمین تجهیزات حساس

۵٫      آزمون ها و دستگاه های آزمونگر مرتبط با شبکه زمین

۶٫       روش های عملی اصلاح مقاومت الکتریکی زمین در مناطق مختلف

۷٫      بازرسی دوره ای و نگهداشت شبکه های زمین

شرایط شرکت کنندگان

کارشناسان و تکنیسین های مشاغل برقی

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان