در وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعضی قسمتهای دستگاه با زمین یکی شود، برای این منظور از اتصال به زمین استفاده می‌شود. اساس زمین کردن بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان پتانسیل صفر-به خصوص در مهندسی برق- در نظر گرفته می‌شود و تمام قسمت‌هایی که به زمین وصل شده‌اند هم پتانسیل زمین شوند، به عبارت دیگر پتانسیل صفر زمین را بگیرند. 

معرفی دوره

در وسایل الکتریکی نیاز است که پتانسیل بعضی قسمتهای دستگاه با زمین یکی شود، برای این منظور از اتصال به زمین استفاده می‌شود. اساس زمین کردن بر این است که جرم بزرگ زمین به عنوان پتانسیل صفر-به خصوص در مهندسی برق- در نظر گرفته می‌شود و تمام قسمت‌هایی که به زمین وصل شده‌اند هم پتانسیل زمین شوند، به عبارت دیگر پتانسیل صفر زمین را بگیرند. نوع کیفیت ارتباط دهنده زمین با تأسیسات الکتریکی دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی است. در شبکه‌های توزیع ولتاژ پایین، که نیروی الکتریکی را بین دستهٔ گسترده‌ای از مصرف کنندگان نهایی توزیع می‌کند، مهمترین نگرانی در طراحی سیستم اتصال به زمین امنیت مصرف کننده‌ای است که از لوازم الکتریکی استفاده می‌کند تا او را از شوک‌های الکتریکی در امان نگه دارد. این سیستم باید به گونه‌ای طراحی شود که اطمینان حاصل شود شخص مصرف کننده هیچگاه با شیء فلزی که پتانسیل الکتریکی آن نسبت به شخص بیش از پتانسیل آستانهٔ امنیت-معمولاً حدود ۵۰ ولت- است تماس نمی‌گیرد.  

اهداف دوره

حفاظت موثر از کارکنان و تجهیزات در برابر تنش های الکتریکی و استمرار کار صحیح تجهیزات برقی

محتوای دوره

 • ۱٫      ساختار الکتریکی زمین و پارامترهای آن

  ۲٫      ززمین الکتریکی و زمین حفاظتی، ارتباط آن ها و همبندی الکتریکی

  ۳٫      تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه زمین

  ۴٫      آزمون ها و دستگاه های آزمونگر مرتبط با شبکه زمین

  ۵٫      زمین تاسیسات قدرت و زمین تجهیزات حساس

  ۶٫       روش های عملی اصلاح مقاومت الکتریکی زمین در مناطق مختلف

  ۷٫      بازرسی دوره ای و نگهداشت شبکه های زمین

شرایط شرکت کنندگان

کارشناسان و تکنیسین های مشاغل برقی

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

350000 تومان