کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 IT-76 Share point 2007 (مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
 IT-77 Share point 2007 (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
 IT-78 Share point 2007 (برنامه سازی و توسعه) 24 تماس بگیرید 02632567441
 IT-79 (Microsoft SharePoint 2010 , Configuring ) 50 تماس بگیرید 02632567441
 IT-80 Microsoft SharePoint 2010 , (Application Development) 50 تماس بگیرید 02632567441