نرم افزار PVELITE علاوه بر دارا بودن کلیه قابلیت های CODECALE دارای قابلیت هایی برای محاسبات مربوط به مخازن بزرگتر نیز میباشد. محاسبه بار مرده برای هر المان پیوسته محاسبه اجزاء بار زنده (مانند باد و زلزله)، ترکیب بارهای جانبی با فشار موجود برای طراحی و یا کنترل ضخامت دیواره مخزن، طراحی SADDLE,BASE RING LEGوLUG. شرکت COADE برای رفع نیاز های مهندسین ،طراحان و سازندگان جهت طراحی مخازن تحت فشار دو برنامه بسیار آسان به نام های CODE CALE وPV ELITE ارائه نموده است.

معرفی دوره

نرم افزار PVELITE علاوه بر دارا بودن کلیه قابلیت های CODECALE دارای قابلیت هایی برای محاسبات مربوط به مخازن بزرگتر نیز میباشد. محاسبه بار مرده برای هر المان پیوسته محاسبه اجزاء بار زنده (مانند باد و زلزله)، ترکیب بارهای جانبی با فشار موجود برای طراحی و یا کنترل ضخامت دیواره مخزن، طراحی SADDLE,BASE RING LEGوLUG. شرکت COADE برای رفع نیاز های مهندسین ،طراحان و سازندگان جهت طراحی مخازن تحت فشار دو برنامه بسیار آسان به نام های CODE CALE وPV ELITE ارائه نموده است. محاسبه بار مرده برای هر المان پیوسته محاسبه اجزاء بار زنده(مانند باد و زلزله) ترکیب بارهای جانبی با فشار موجود برای طراحی و یا کنترل ضخامت دیواره مخزن طراحی, SADDLE,BASE RING LEGوLUG شرکت COADE همزمان با به روز شدن کدهای طراحی و استانداردها تغییرات را در نسخه های جدید نرم افزارهای خود اعمال می نماید.

اهداف دوره

آشنایی با طراحي مخازن تحت فشار

محتوای دوره

  • روند طراحی یک مخزن تحت فشار عموما به صورت زیر می باشد:Internal pressureExternal Pressure

    Hydrostatic / Pneumatic Test Pressure

    Wind & Seismic Conditions

    Wind Deflection

    Misc. Combined Loading

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مکانیک و سایر علاقه مندان

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

550000 تومان