کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 PIP-01 اصول و مبانی طراحي سيستم هاي پايپينگ (PIPING) (مقدماتی) 72 تماس بگیرید 02632567441
PIP-02 طراحي سيستم هاي پايپينگ (PIPING) (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-03 طراحی گام به گام سیستم پایپینگ یک پروژه صنعتی (کارگاه عملی) 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-04 اصول اجرایی در Piping 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-05 طراحی و ساخت خطوط انتقال نفت، گاز و پتروشیمی Pipeline Design & Constraction 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-06 استاندارد طراحي سيستم هاي پايپينگ ( Design Standard Piping )ASME B31.3 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-07 طراحي و مدلسازي لوله كشي به كمك نرم افزار PDMS (مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
PIP-08 طراحي و مدلسازي لوله كشي به كمك نرم افزار PDMS (پیشرفته) 16 تماس بگیرید 02632567441
PIP-09 تعریف پروژه در نرم افزار PDMSماژول ADMIN 10 تماس بگیرید 02632567441
PIP-10 کاتالوگ نویسی نرم افزار PDMS در ماژول Paragon 30 تماس بگیرید 02632567441
PIP-11 تنظیمات نقشه های خروجی نرم افزار PDMS به کمک نرم افزارPlant wave & PDMS Draft 30 تماس بگیرید 02632567441
PIP-12 طراحي و مدلسازي لوله كشي به كمك نرم افزار AUTOPLANT 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-13 طراحی و مدلسازي سیستم لوله كشي به کمک نرم افزار CADWORX 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-14 محاسبات هيدروليک شبكه هاي لوله كشي به كمك نرم افزار Pipe net 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-15 محاسبات هيدروليک شبكه هاي لوله كشي به كمك نرم افزارPiping System Fluid Flow 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-16 محاسبات هيدروليک شبكه لوله كشي به كمك نرم افزار PIPESIM 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-17 محاسبات هيدروليک شبكه لوله كشي به كمك نرم افزار Pipe Flow Expert 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-18 طراحي خطوط لوله كشي چندفازي به کمک نرم افزار PIPE PHASE 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-19 آناليز و تحلیل تنش در سيستم هاي پايپينگ به كمك نرم افزار CAESAR II(مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
PIP-20 آناليز و تحلیل تنش در سيستم هاي پايپينگ به كمك نرم افزار CAESAR II (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441