یکی از معتبرترین نرم افزارهای طراحی مبدل های حرارتی ASPEN B-JAC است. شرکت Aspen Tech در سال 1981 برای استفاده تجاری از پروژه سیستم های پیشرفته مهندسی فرآیند (ASPEN) در انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) تأسیس شد. نرم افزار ASPEN دارای قابلیت شبیه سازی همزمان انواع فرایند های شیمیایی می باشد.

معرفی دوره

یکی از معتبرترین نرم افزارهای طراحی مبدل های حرارتی ASPEN B-JAC است. شرکت Aspen Tech در سال 1981 برای استفاده تجاری از پروژه سیستم های پیشرفته مهندسی فرآیند (ASPEN) در انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) تأسیس شد. نرم افزار ASPEN دارای قابلیت شبیه سازی همزمان انواع فرایند های شیمیایی می باشد. ASPEN B-JAC که هم اکنون نسخه 1/11 آن در کشور ما موجود است از 3 برنامه اصلی زیر تشکیل شده استAspen Hetran: طراحی، ارزیابی و شبیه سازی حرارتی مبدل های پوسته-لوله ای ، :Aspen Teams طراحی تفصیلی و ارزیابی مکانیکی مبدل های پوسته- لوله ای و مخازن تحت فشار ساده. Aspen Aerotran : طراحی، ارزیابی و شبیه سازی حرارتی مبدل هوا خنک و بازیاب ها.

محتوای دوره

Part 1: Shell & Tube Thermal Design

Thermal design of shell & tube heat exchangers by HTRI software (Xist،  module) Including
Introduction to shell & tube heat exchanger, different TEMA types
Exchanger geometry, components of tube bundle, temperature analysis
Stream analysis, inputting process condition & physical properties
Analysing a sample of single phase-single phase case

Part 2: Shell & Tube Mechanical Design

Mechanical design of shell & tube heat exchangers by Aspen software (Teams module) Including
Body flange
Tubesheet and expansion joint
Running and analysing a sample of fixed tubesheet exchanger
Thermal and mechanical design of a two phase case, vibration analysis

شرایط شرکت کنندگان

مهندسان مکانیک و سایر علاقه مندان

مدت دوره

30 ساعت

قیمت دوره

500000 تومان