کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 FIN-01 اصول و مبانی حسابداری 30 تماس بگیرید 02632567441
FIN-02 حسابداری پیشرفته 24 تماس بگیرید 02632567441
FIN-03 حسابداری مالی (مقدماتی) 30 تماس بگیرید 02632567441
FIN-04 حسابداری مالی (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
FIN-05 حسابداری صنعتی (قیمت تمام شده) 30 تماس بگیرید 02632567441
FIN-06 حسابداری شرکت ها و پیمانکاران 30 تماس بگیرید 02632567441
FIN-07 حسابداری دولتی 30 تماس بگیرید 02632567441
FIN-08 حسابداری مالیاتی 16 تماس بگیرید 02632567441
FIN-09 حسابداری به کمک نرم افزار (هلو و رافع) 24 تماس بگیرید 02632567441
FIN-10 حسابداری به کمک نرم افزار (تدبیر) 24 تماس بگیرید 02632567441
FIN-11 حسابداری به کمک نرم افزار (حسابداری مالی همکاران سیستم) 24 تماس بگیرید 02632567441
FIN-12 کنترل و حسابرسي داخلي 16 تماس بگیرید 02632567441
FIN-13 دوره جامع ( بهای تمام شده کالا / موجودی کالاخرید و فروش) 30 تماس بگیرید 02632567441
FIN-14 دوره جامع (صندوقداری/ انبارداری / کارپردازی) 30 تماس بگیرید 02632567441
FIN-15 محاسبات حقوق و دستمزدبه کمک نرم افزار EXCEL 24 تماس بگیرید 02632567441
FIN-16 تحلیل گری بنیادی در بازار سهام (مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
FIN-17 تحلیل گری بنیادی در بازار سهام (پیشرفته) 24 تماس بگیرید 02632567441
FIN-18 تحلیل گری تکنیکال در بازار سهام (مقدماتی) 24 تماس بگیرید 02632567441
FIN-19 تحلیل گری تکنیکال در بازار سهام (پیشرفته) 20 تماس بگیرید 02632567441
FIN-20 بودجه ریزی عملیاتی 16 تماس بگیرید 02632567441