مانده یابی عملیاتی است که شامل گرفتن، بدست آوردن و یا از بین بردن وسایلی که در چاه مانده و یا گیر کرده و باعث توقف عملیات حفاری ، راندن جداری یا تکمیلی شده است. اصطلاح مانده یابی بنظر می‌آید از زمانی متداول شده‌است که عملیات حفاری ،کابلی بوده است. در آن زمان حفاری بصورت ضربه زدن به لایه‌ها صورت می‌گرفته است و اگر کابل بریده می‌شد بوسیله قلابی که روی آن تعبیه می‌کردند، وسایل مانده در چاه را بالا می‌آوردند. معمولا ۲۰% تا ۳۰% از عملیات حفاری و ۷۰% تا ۸۰% از کارهای چاه‌های تعمیراتی را مانده یابی تشکیل می‌دهد و هزینه این عملیات اضافی در واقع بارسنگینی است که روی بودجه حفاری یک چاه سنگینی می‌کند. بنابراین باید با شناخت عملیات علل مانده یابی از بوجود آمدن آن جلوگیری کرد. مخصوصا مطالعه چاه‌هایی که با مانده یابی مواجه شدند، ممکن است ما را راهنمایی کنند. آموزش و راهنمایی افراد عملیاتی درباره استفاده صحیح و بکارگیری و نگهداری وسایل حفاری می‌تواند نقش عمده‌ای از جهت جلوگیری از مانده یابی بنماید.

معرفی دوره

مانده یابی عملیاتی است که شامل گرفتن، بدست آوردن و یا از بین بردن وسایلی که در چاه مانده و یا گیر کرده و باعث توقف عملیات حفاری ، راندن جداری یا تکمیلی شده است. اصطلاح مانده یابی بنظر می‌آید از زمانی متداول شده‌است که عملیات حفاری ،کابلی بوده است. در آن زمان حفاری بصورت ضربه زدن به لایه‌ها صورت می‌گرفته است و اگر کابل بریده می‌شد بوسیله قلابی که روی آن تعبیه می‌کردند، وسایل مانده در چاه را بالا می‌آوردند. معمولا ۲۰% تا ۳۰% از عملیات حفاری و ۷۰% تا ۸۰% از کارهای چاه‌های تعمیراتی را مانده یابی تشکیل می‌دهد و هزینه این عملیات اضافی در واقع بارسنگینی است که روی بودجه حفاری یک چاه سنگینی می‌کند. بنابراین باید با شناخت عملیات علل مانده یابی از بوجود آمدن آن جلوگیری کرد. مخصوصا مطالعه چاه‌هایی که با مانده یابی مواجه شدند، ممکن است ما را راهنمایی کنند. آموزش و راهنمایی افراد عملیاتی درباره استفاده صحیح و بکارگیری و نگهداری وسایل حفاری می‌تواند نقش عمده‌ای از جهت جلوگیری از مانده یابی بنماید. شناخت سازند، آشنایی با لایه‌های شیلی که ورم کرده یا ریزش می‌کند، می‌تواند ما را از عملیات مانده یابی ایمن سازد ، پدیده سگدست ( DOGLEG ) و یک حفره جا کلیدی ( KEYSEAT ) در سال‌های اخیر نیز از عوامل عمده مانده یابی بوده است ، آموزش تکنیک حفاری بدون DOGLEG و KEY SEAT ممکن است تا ۵۰% از مانده یابی جلوگیری کند.

اهداف دوره

آشنایی با مانده یابی و عملیات مانده گیری

محتوای دوره

   > مقدمه

   > علل وجود مانده در چاه

   > عوامل تشدیدکننده مانده‌گذاری در چاه

   > طبقه‌بندی عملیات مانده‌یابی

   > برنامه‌ریزی عملیات مانده‌یابی

   > علل گیر لوله‌های حفاری

   > شناسایی سگدست‌ها و حفره‌های جاکلیدی

   > انواع گیر لوله‌ها

   > تشخیص نوع گیر لوله‌ها

   > محدودیت ابعادی ابزارآلات مانده‌یابی

   > شیل‌های ریزش ابزار مانده‌یابی

   > افزارهای درگیر شونده

شرایط شرکت کنندگان

پیش نیاز: تکنولوژی حفاری

مدت دوره

20 ساعت

قیمت دوره

380000 تومان