WINCC عبارت است از Windows Control Center شرکت زيمنس اين نرم افزار HMI قدرتمند را جهت کامل کردن ابزارهاي قابل دسترس يک اپراتور در صنعت فراهم کرده است. HMI يا همان human machine interface عبارت است از يک رابط يا واسط بين شخص کاربر و فرايند اتوماسيون صنعتي. WINCC در واقع برقراري ارتباط بين اپراتور و يک سيستم اتوماسيون صنعتي مثل PLC را فراهم ميکند. 

معرفی دوره

WINCC عبارت است از Windows Control Center شرکت زيمنس اين نرم افزار HMI قدرتمند را جهت کامل کردن ابزارهاي قابل دسترس يک اپراتور در صنعت فراهم کرده است. HMI يا همان human machine interface عبارت است از يک رابط يا واسط بين شخص کاربر و فرايند اتوماسيون صنعتي. WINCC در واقع برقراري ارتباط بين اپراتور و يک سيستم اتوماسيون صنعتي مثل PLC را فراهم ميکند. هسته اصلي اين نرم افزار را WINCC explorer  تشکيل ميدهد که در اين قسمت ساختارهاي پروژه و مديريت آن نمايش داده ميشود . جهت پيکربندي و گسترش پروژه اديتورهاي خاصي در اين محيط در نظر گرفته شده که با هر يک از آنها يک سيستم فرعي در اين نرم افزار قابل پيکربندي است.

اهداف دوره

آشنایی با مانیتورینگ سیستم های کنترلی

محتوای دوره

  • معرفي سيستم هاي SCADA و آشنايي با مانيتورينگ صنعتي
  • آشنايي با امکانات نرم افزار WINCC آموزش نحوه ايجاد يک پروژه و نحوه تعريف PROCESS VARIABLE ها
  • آموزش نحوه ايجاد يک پروژه
  • مروری بر قسمتهای مختلف نرم افزار
  • نحوه تعريف PROCESS VARIABLE ها
  • آموزش نحوه ايجاد شماتيک پروسه تحت نظارت و کنترل
  • معرفي آموزش روشهاي DYNAMIC نمودن OBJECT هاي شماتيک
  • موزش SIMULATOR و نحوه ACTIVE کردن پروژه در حالت OFFLINE
  • بررسی چند نکته کاربردی به کمک simulator

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسان برق

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

450000 تومان