طراحی و محاسبۀ سازه‌های بتنی، به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی و مهم مهندسی عمران مطرح بوده و از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بدون تردید استفاده بهینه از  بتن در سازه‌ها، نیاز فراوان به طراحی و محاسبات دقیق داشته و ایجاد سازه‌هایی مقاوم و مطمئن که از نقطه نظر طراحی نیز مقرون به صرفه باشند،

معرفی دوره

طراحی و محاسبۀ سازه‌های بتنی، به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی و مهم مهندسی عمران مطرح بوده و از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بدون تردید استفاده بهینه از  بتن در سازه‌ها، نیاز فراوان به طراحی و محاسبات دقیق داشته و ایجاد سازه‌هایی مقاوم و مطمئن که از نقطه نظر طراحی نیز مقرون به صرفه باشند، بدون طراحی و محاسبۀ صحیح بعید به نظر می‌رسد و این امر مهم، به عهدۀ مهندسین عمران است. از طرفی مهارت و تسلط در محاسبات، علاوه بر معلومات نیاز به مهارت و تمرین فراوان دارد

اهداف دوره

آشنایی با طراحی و محاسبۀ سازه‌های بتنی

محتوای دوره

  • بررسی مشخصات بتن و انواع روش‌های طراحی سازه‌های بتنی
  •  مفاهیم خمش:به اصول طراحی تیرهای مختلف بتنی اعم از مستطیل، Tو یا Lشکل می‌پردازد.
  • طراحی ستون:به بررسی انواع ستون‌های بتنی می‌پردازد و مفاهیم اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی و همچنین فولادگذاری در ستون‌ها را پوشش می‌دهد.
  • طراحی برای برش:به بررسی تنش‌ها و ترک‌های ناشی از برش در سازه‌های بتنی پرداخته و طراحی مقاطع بتنی برای برش را به همراه محدودیت‌های آرماتورهای برشی مورد بررسی قرار می‌دهد.
  • طراحی برای پیچش:به بررسی تنش‌ها و ترک‌های ناشی از پیچش پرداخته و به محاسبه مقاطع بتنی تحت اثر پیچش و ترکیب برش و پیچش می‌پردازد.
  •  پیوستگی و طول مهاری:به محاسبه تنش‌های پیوستگی پرداخته و طول مهاری مناسب را در مقاطع بتنی مورد بررسی قرار می‌دهد.
  •  ترک، خیز و دال:به محاسبۀ عرض ترک و خیز تیرهای بتنی پرداخته و نحوۀ کنترل این مقادیر را با مقادیر مجاز آیین‌نامه مورد بررسی قرار می‌دهد. در قسمت دال نیز به بررسی انواع دال‌های یک طرفه، دو طرفه و نحوۀ آنالیز و طراحی آنها پرداخته می‌شود.

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسین عمران

مدت دوره

48 ساعت

قیمت دوره

600000 تومان