کد دوره عنوان دوره آموزشی مدت دوره ها (ساعت) شروع دوره 
 MET-01 روش هاي كاربردي آزمون هاي غير مخرب NDT 24 تماس بگیرید 02632567441
MET-02 آزمايش بازرسي چشمي جوش VT Level II سطح 1 و 2 40 تماس بگیرید 02632567441
MET-03 آزمايش راديوگرافي صنعتي RT Level II سطح 1 و 2 72 تماس بگیرید 02632567441
MET-04 آزمايش تفسير فيلم راديوگرافي RTI Level II سطح 2 40 تماس بگیرید 02632567441
MET-05 آزمايش آلتراسونيك UT Level II سطح 1 و 2 72 تماس بگیرید 02632567441
MET-06 آزمايش ذرات مغناطيسي MT Level II سطح 1 و 2 30 تماس بگیرید 02632567441
MET-07 آزمايش رنگ هاي نفوذي PT Level II سطح 1 و 2 30 تماس بگیرید 02632567441
MET-08 آزمايش رنگ هاي نفوذي و ذرات مغناطيسي ) ويژه( سطح 1 و 2 42 تماس بگیرید 02632567441
MET-09 آزمايش جريان هاي الكترومغناطيسي ET Level II سطح 1 و 2 72 تماس بگیرید 02632567441
MET-10 Basic Level III دوره آمادگي 32 تماس بگیرید 02632567441
MET-11 VT Level III دوره آمادگي 24 تماس بگیرید 02632567441
MET-12 RT Level III دوره آمادگي 32 تماس بگیرید 02632567441
MET-13 UT Level III دوره آمادگي 32 تماس بگیرید 02632567441
MET-14 MT Level III دوره آمادگي 24 تماس بگیرید 02632567441
MET-15 PT Level III دوره آمادگي 24 تماس بگیرید 02632567441
MET-16 ET Level III دوره آمادگي 32 تماس بگیرید 02632567441
MET-17 ASME Sec IX مطابق با استاندارد PQR & WPS 24 تماس بگیرید 02632567441
MET-18 DIN , EN , ISO مطابق با استاندارد PQR & WPS 24 تماس بگیرید 02632567441
MET-19 AWS D1.1 مطابق با استاندارد PQR & WPS 24 تماس بگیرید 02632567441
MET-20 (EN, ASME, AWS, API) WQT تأئيد صلاحيت جوشكاران 24 تماس بگیرید 02632567441