این برنامه جهت تنظیم صورت وضعیت های مالی پیمانکاران و همچنین تنظیم برآورد ریالی پروژه های عمرانی طراحی شده است.

معرفی دوره

این برنامه جهت تنظیم صورت وضعیت های مالی پیمانکاران و همچنین تنظیم برآورد ریالی پروژه های عمرانی طراحی شده است. به طور خلاصه یک دستیار تمام عیار برای مترور هنگام صورت وضعیت نویسی است که به کار مهندسان و پیمانکاران سرعت عمل می بخشد.

اهداف دوره

توانایی بررسی نقشه ها و جزییات اجرایی و انجام متره و برآورد و تهیه اسناد مربوطه ، توانایی بکارگیری فهرست بها و استفاده از جزییات، دستور کارها و صورت جلسات و…..

محتوای دوره

  • آشنایی با حدود و اختیارات پیمانکار ، مشاور، مدیر طرح و کارفرما
  • تشریح نحوه تهیه متره و برآورد با توجه به نقشه های اجرایی
  • آشنایی با نحوه تنظیم صورت وضعیت و استفاده کاربردی از مراجه مربوطه
  • تشریح تعدیل و مابه التفاوت

شرایط شرکت کنندگان

دانشجویان و مهندسین عمران

مدت دوره

24 ساعت

قیمت دوره

430000 تومان